Regeringen har under året arbetat intensivt för att mildra effekterna av coronapandemin på ekonomin. Hittills har regeringen och samarbetspartierna presenterat över 250 miljarder i budgetåtgärder i ändringsbudgetar, 105 miljarder i den ordinarie budgeten för 2021, och än mer i garantier och likviditetsstöd.

Från den 1 januari 2021 har arbetsgivare möjlighet att få 60 procent av kostnaderna för kompetensinsatser för arbetstagare i korttidsarbete bekostade av staten. Det är en utmärkt möjlighet att använda tillfället i kris till att investera i de anställdas kompetens för att stå starkare efter krisen. Att använda den tid som frigjorts till utbildning kommer gynna varje människa som utbildar sig, företagen och hela samhället.

Hittills har drygt 573 000 anställda omfattats av korttidspermittering och den förlängning som regeringen nyligen gjorde innebär att det även under första halvåret 2021 beräknas finnas många personer i korttidsarbete.

Att använda den tid som frigjorts till utbildning kommer gynna varje människa som utbildar sig, företagen och hela samhället.

Det är positivt att flera fack och arbetsgivare redan tecknat avtal för att använda den frigjorda tiden till utbildning och validering. Vi hoppas nu att många fler sådana lösningar kan komma på plats när goda möjligheter till ekonomiskt stöd från staten finns på plats.

Den ständigt pågående strukturomvandlingen av ekonomin snabbas på av pandemin. Digitaliseringen har tagit ännu ett stort språng. Många sektorer kommer efter pandemin aldrig mer att se ut som de gjorde dessförinnan. Vi har förändrat våra beteenden. Vissa förändringar kommer återgå till såsom det var innan pandemin, andra kommer inte att göra det.

Det blir också för var dag alltmer uppenbart att klimatomställningen måste gå snabbare och vara mer omfattande för att vi inte ska förstöra våra egna livsförutsättningar på jorden. Det kommer krävas nya kompetenser om svenskt näringsliv ska leda omställningen.

Redan innan pandemin befann sig arbetsmarknaden i förändring. Att satsa på att stärka människors kompetens är politik som den här regeringen länge stått för. Vi genomför stora satsningar på både reguljär utbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi ökar antalet utbildningsplatser inom yrkesvux, yrkeshögskola, högskola, folkhögskola och arbetsmarknadsutbildning.

Regeringen arbetar också med att utforma ett relevant utbildningsutbud för yrkesverksamma och personer i korttidsarbete, exempelvis ett större utbud av kurser inom yrkeshögskolan. Regeringen har omfördelat nästan 300 miljoner kronor i EU-medel till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och personer i korttidsarbete.

Tillväxtverket har också arbetat med att sammanställa relevant utbildningsutbud för personer i korttidsarbete. Flera uppskattade privat-offentliga initiativ har också uppstått eller stärkts under krisen såsom kompetens.nu som erbjuder digitala kurser för anställda inom industri- och teknikbranschen. Det samarbetet initierades inom ramen för regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Vi har nu en chans att stärka människor, företag och samhälle genom ökad kompetens – ta den!

För att Sverige ska ta sig starkare genom krisen är det nödvändigt att använda frigjord tid till utbildning och kompetensutveckling. Tillsammans med de goda relationerna mellan fack och arbetsgivare som definierar svensk arbetsmarknad bygger det samhället starkt och tryggt. Det behövs under Coronakrisen och det kommer att behövas efter krisen, när vi tillsammans ska säkra de nya jobben. Vi har nu en chans att stärka människor, företag och samhälle genom ökad kompetens – ta den!