Under 2019 minskade arbetsolyckorna i byggbranschen både i absoluta tal och relativt antalet sysselsatta. Den utplanande trenden de senaste åren tog därmed ny fart nedåt.

För oss som jobbat länge med frågan är det förstås väldigt glädjande. Men ska vi lyckas pressa ner kurvorna ytterligare krävs nu nya åtgärder. 

2019 registrerades 2 224 olyckor i byggbranschen. Det ger frekvensen 10,9 olyckor per 1 000 sysselsatta, att jämföra med 11,5 föregående år.

Den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen har planat ut de senaste åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid.

Även antalet dödsfall visar en tydlig nedgång.

Under 2019 inträffade tre dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning.

Det är fem fall färre än 2018 och klart under genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

Arbetssjukdomarna har under 2000-talet haft en snabbt sjunkande frekvens följt av en utplaning de senaste åren.

Under 2019 steg dock antalet arbetssjukdomar från 1,5 per 1 000 sysselsatta till 1,6 per 1 000 sysselsatta. Främst är det belastningsskadorna som ökat.

Byggbranschen är långt ifrån klar med säkerhetsarbetet. Självklart är vi inte nöjda förrän antalet allvarligt skadade eller omkomna på våra arbetsplatser är noll

Byggföretagen

Även om det är en mindre ökning av arbetssjukdomar är det inget vi kan acceptera.

Det kan vara så att stigande ålder i yrkeskåren bidrar till att antalet anmälda belastningsskador har ökat. Men vi behöver analysera om det finns anledning att justera förbättringsarbetet för att arbetssjukdomarna ska fortsätta minska, så som de gjort under en längre tid. 

Att utvecklingen överlag återigen går i rätt riktning är glädjande. Men det har inte skett av sig självt.

Bakom de sjunkande trenderna ligger decennier av hårt arbete.

Därför är det viktigt att vi inte lutar oss tillbaka. Ska vi fortsätta pressa ner antalet arbetsolyckor krävs nya åtgärder.

Tre punkter är centrala: 

1. Alla byggföretag måste fortsätta arbetet med att skapa en säkerhetskultur där alla tar sitt ansvar.

2. Initiativ som förbättrar inom arbetsmiljöområdet och att göra rätt måste uppmärksammas på ett mer positivt sätt. 

3. Ledare/chefer måste bli ännu bättre rustade för sina uppdrag och få bra förutsättningar för att prioritera hälsa och säkerhet. 

Byggbranschen är långt ifrån klar med säkerhetsarbetet. Självklart är vi inte nöjda förrän antalet allvarligt skadade eller omkomna på våra arbetsplatser är noll.

Genom att fokusera, reflektera och dela med oss av erfarenheter till varandra, minskar vi risken att liknande olyckor sker igen.

Bara så kan vi nå vårt mål att ingen ska skadas på en byggarbetsplats i Sverige.