Alltför många står i dag utanför arbetslöshetsförsäkringen. När den ekonomiska krisen slog till i coronapandemins spår hade andelen arbetslösa som har rätt till arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet sjunkit kraftigt under drygt ett årtionde.

En bidragande orsak är att arbetslöshetsförsäkringen inte har varit tillräckligt väl anpassad till dagens arbetsliv med olika anställnings- och uppdragsformer där fler går in och ut i arbete.

Det är för svårt för den som håller på att etablera sig på arbetsmarknaden att försäkra sin inkomst genom arbetslöshetsförsäkringen och kvalificera sig till arbetslöshetsersättning. 

Arbetslöshetsförsäkringen behöver bli bättre anpassad efter dagens arbetsmarknad och breddas så att fler kan få ersättning.

Nu remitterar regeringen slutbetänkandet för utredningen om en arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomst.

Under coronapandemin är det många som hamnat i en situation de aldrig hade kunnat förutse för ett halvår sedan.

När arbetsmarknaden förändras måste trygghetssystemen hänga med. Det krävs långsiktiga förändringar, inte tillfälliga lösningar, för att fler ska omfattas

Eva Nordmark

Många har förlorat jobbet eller permitterats, och krisen har drabbat även många löntagare med jobb i bärkraftiga företag och med en stark ställning på arbetsmarknaden.

När en kris slår till är det viktigt med en ändamålsenlig arbetslöshetsförsäkringen som finns där för att ge trygghet åt den som mister sitt jobb.

Det är viktigt för att du och din familj inte ska behöva gå från hus och hem när du ställer om mellan jobb. Det är viktigt för att köpkraften i ekonomin ska hållas uppe.

Men det är viktigt även utanför tider av akut kris, eftersom arbetsmarknaden ständigt förändras i en dynamisk och öppen ekonomi. Arbetslöshetsförsäkringen skapar trygghet i förändring så att vi till exempel kan bejaka handel med andra länder och den gröna omställningen. Trygghet och öppenhet hänger ihop. 

När effekterna av coronapandemin började märkas av på arbetsmarknaden stod många som förlorade jobbet utanför den ekonomiska trygghet som arbetslöshetsförsäkringen ger.

Regeringen har därför tillfälligt justerat arbetsvillkoret så att bland annat fler som jobbar deltid kan kvalificera sig till ersättning och infört ett snabbspår för att uppfylla kravet på medlemskap.

Regeringen har även tillfälligt höjt nivån på grundersättningen och den inkomstrelaterade ersättningen. 

Arbetslöshetsförsäkringen behöver bli bättre anpassad efter dagens arbetsmarknad och breddas så att fler kan få ersättning

Eva Nordmark

När arbetsmarknaden förändras måste trygghetssystemen hänga med. Det krävs långsiktiga förändringar, inte tillfälliga lösningar, för att fler ska omfattas.

Regeringen tillsatte därför en utredning 2018 för att ta fram förslag till en ny effektivare arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster.

Utredningens slutbetänkande skickas nu på remiss. Förslaget kommer att ligga till grund för en arbetslöshetsförsäkring där fler kvalificerar sig till ersättning och som blir bättre utformad efter dagens arbetsmarknad.

  1. Arbetslöshetsförsäkringen behöver breddas. Arbetslöshetsförsäkringen är inget bidrag – det är en omställningsförsäkring. Så ska det fortsätta vara. Men fler av de som har osäkra anställningar eller är nya på arbetsmarknaden ska kunna försäkra sin inkomst. Därför har utredningen haft i uppdrag att lägga förslag på hur fler ska kunna kvalificera sig till arbetslöshetsersättning.
  2. Anslutningsgraden behöver öka. Medlemskapet i a-kassorna minskade dramatiskt under perioden 2007 – 2008, och har inte återhämtat sig fullt ut förrän april i år. Det är positivt att medlemsantalet i a-kassorna ökade med 200,000 personer bara under mars och april i år, men arbetslöshetsförsäkringens finansiering och legitimitet bygger på långsiktigt medlemskap. Därför har utredningen haft i uppdrag att ge förslag på hur fler ska ges incitament att gå med i a-kassan.
  3. Det behöver bli lättare att förutse vilken ersättning man kan få. Dagens regelverk gör det svårt för många att förutse vilken ersättning de kan få, till exempel om man har varierande arbetstider, varierande inkomster, eller är frilansare som tar olika uppdrag. Därför har utredningen haft i uppdrag att föreslå en a-kassa baserad på inkomstuppgifter och inte arbetad tid så att det ska bli lättare att förutse sitt försäkringsskydd. 

Vi behöver en arbetslöshetsförsäkring som är bättre anpassad efter dagens arbetsmarknad.

På så sätt kan arbetslöshetsförsäkringen fortsätta spela en viktig roll för både individen och samhällets omställningsförmåga.