Under våren har flera tunga utredningar presenterats för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i utbildningsväsendet.

Vi tycker det är dags att regeringen nu riktar in sig på den del av utbildningsväsendet som lägger grunden för barns kunskapsutveckling – förskolan. 

Barn som har gått i förskolan får inte bara bättre resultat i skolan, utan även en bättre hälsa och en ökad livskvalitet under resten av livet.

Att satsa på förskolan lönar sig alltså även långsiktigt. Förskolan finns dessutom inte bara för barnen utan även för föräldrars förvärvsarbete och ett jämställt föräldraskap.

Under coronapandemin har det blivit uppenbart vilken samhällsbärande institution förskolan är. Förskolans personal har gjort en enorm insats för att ge omsorg och främja barns lärande under en extrem kris.

Men de har också ställt upp med att hålla igång Sverige.

Vi, Kommunal och Lärarförbundet, känner nu en stor oro när studier visar att skillnaden mellan förskolor av hög kvalitet respektive låg kvalitet ökar. 

Vi som vuxna, vi som samhälle, har i uppgift att ge alla barn en jämlik start i livet. Här spelar förskolan en avgörande roll. 

Kommunal och Lärarförbundet vill därför att regeringen tillsätter en utredning med syftet att stärka en likvärdig och hållbar förskola för alla barn i hela Sverige

Johanna Jaara Åstrand & Tobias Baudin

Skillnaden mellan kommunerna är också enorma. Under 2019 varierade andelen anställda med barnskötarexamen från sex till 49 procent mellan kommunerna. Anställda med förskollärarexamen varierade mellan 13 till 75 procent.

Dessa skillnader, och generellt sett allt lägre andel med utbildning, slår hårt mot både likvärdigheten och kvaliteten. All forskning visar att den viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan är välutbildad personal.

Sjukskrivningarna bland dem som arbetar i förskola är bland de högsta av alla yrkesgrupper. En förskola som orsakar att personalen blir sjuk reser också frågor kring barnens miljö och barns välbefinnande.

Förskollärare och barnskötare ska främja varje barns utveckling och lärande. Samtidigt ska förskollärare ansvara för att utbildning och undervisning utgår från läroplanens mål och riktlinjer.

Oftast finns dock minimal tid för att planera och utveckla undervisningen. 

Regeringen har med vetskap om förskolans avgörande roll för barns livschanser höjt ambitionerna genom att inkludera förskolan som en del av skolväsendet, infört legitimationskrav och nu senast en reviderad läroplan (Lpfö18) med ett tydligare fokus på barns kunskapsutveckling.

Samtidigt har en konsekvensutredning saknats kring vilka möjligheter svensk förskola har att genomföra en likvärdig utbildning i tider av lärarbrist och nedskärningar.

Förskolans ökade ambitioner måste matchas med rätt förutsättningar.

Kommunal och Lärarförbundet vill därför att regeringen tillsätter en utredning med syftet att stärka en likvärdig och hållbar förskola för alla barn i hela Sverige.

I det långa loppet handlar det om alla barns lika rätt till en god framtid – och faktiskt alla föräldrars rätt att vara trygga i förvissningen att deras barn har det bättre än bra nog.