Utredningen om anställningsskyddet som lämnades till regeringen måndags har väckt mycket starka reaktioner. Den lades fram av juristen Gudmund Toijer som haft i uppdrag att se över lagen.

Hur dramatiska skulle du säga att förändringarna i förslaget är?
– Jag kanske inte pratar i termer av dramatik. Men det man kan säga är att flera förslag är inriktade framför allt på mindre företag. Där kommer det nog betyda en del skillnader. Däremot är inte så mycket inriktat på medelstora eller större företag, säger han. 

Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) gick ut i Dagens Nyheter och kritiserade utredningen redan inför överlämnandet. Hon menar att Gudmund Toijer inte har följt direktiven, att balansen mellan arbetsmarknadens parter inte bibehålls i förslaget.

Även från fackligt håll har kritiken varit mycket hård.

– Det här är viktiga frågor och jag har full förståelse för att man engagerar sig, säger Gudmund Toijer.

Men vad tänker du om att ministern anklagar dig för att inte ha levt upp till direktiven?
– Man kan ha olika uppfattningar. Min uppfattning är naturligtvis att jag har gjort det. Jag har ju i grund och botten gått igenom fyra frågor och jag tycker att jag har följt direktiven i alla dem. Då måste jag också tro att det är det som är balans, att man följer direktiven på alla punkterna.

Han konstaterar att han har haft endast anställningsskyddet att arbeta med, men att man egentligen inte bör se det som en isolerad fråga för arbetsmarknaden.

– Det finns många andra pusselbitar och det är viktigt att arbeta med dem med.

Han hänvisar till arbetslöshetsförsäkringen och utbildningsväsendet som exempel. 

Arbetsmarknadens parter ska i höst fortsätta förhandlingar om anställningsskyddet, om de hittar egna lösningar blir inte Gudmund Toijers förslag verklighet. Parterna har möjlighet att ha ett bredare perspektiv. Men Gudmund Toijers direktiv var begränsat till lagen om anställningsskydd.

Från arbetsgivarsidan och från borgerliga partier är lagen om anställningsskydd sedan länge ofta ifrågasatt. 

Återkommande önskemål har varit utökade undantag i turordningsreglerna och att arbetsgivare inte ska behöva betala lön i väntan på att uppsägningstvister avgörs.

Båda dessa frågor får gehör i utredningen. Antalet undantag från principen att längst anställningstid ger företräde till fortsatt jobb ökar och möjligheten att ogiltigförklara uppsägningar försvinner i mindre företag.

Finns det något som lika tydligt går den fackliga sidans väg?
– Det här med kompetensutveckling har ju förts in tydligt av den fackliga sidan, att ett generellt ansvar skulle bli lagfäst, säger Gudmund Toijer.

I utredningen föreslås en lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att erbjuda kompetensutveckling, om detta inte uppfylls ska man kunna kräva skadestånd efter anställningens slut. 

På LO:s pressträff om utredningen var man tydlig med att detta inte anses kunna balansera helheten. 

– Jag har arbetat med de verktyg jag har fått för att skapa balans och använt dem på det sätt jag tycker är rimligt och jag tycker att jag har gått ganska långt med kompetensutvecklingen, säger Gudmund Toijer.

Han tror att förslaget kan få betydelse framför allt för tidsbegränsat anställda, då det börjar gälla efter sex månader. 

– Det betraktar jag nog som en ganska stor sak i sammanhanget, det är i allt väsentligt något nytt i svensk lagstiftning.

Gudmund Toijer säger samtidigt att utredningen också har tittat på andra sätt att stärka kompetensutvecklingen, bland annat att arbetsgivaren skulle kunna betala in en del av lönesumman till detta.

– Det tror jag hade varit en ganska bra lösning. Nu kunde utredningen inte välja den för vi kunde inte se annat än att det krävde någon sorts administration som skulle medföra en kostnad för staten. Jag har inte haft möjlighet att lägga sådana förslag.

Att den som utreder anställningsskyddet får det hett om öronen är inte så överraskande, frågan är laddad.

– Det var inte lättare än jag trodde och då hade jag nog räknat med ett ganska svårt uppdrag från början, säger Gudmund Toijer, och lägger till att utredningen varit i full drift i mindre än ett år. 

– Det är kort tid för så här många och stora frågor, det har också gjort det svårt.