Det är viktigt att stärka sjukförsäkringen och öka tryggheten för dem som är sjuka.

Socialdemokraterna vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. 

I dag kan man vara sjukskriven i 180 dagar, sedan blir ens arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden.

Det slår fel mot till exempel byggnadsarbetare och andra grupper när man är äldre och utsliten och inte kan utföra sitt arbete. Det måste gå att vara sjukskriven, utan att man måste ta ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden, när man befinner sig i slutet av sitt arbetsliv.

Är man sjuk måste man få vara sjuk. Den som inte återfår sin arbetsförmåga trots rehabilitering och andra insatser ska kunna beviljas sjukersättning, vilket tidigare kallades förtidspension.

Vi socialdemokrater ser att det finns brister i sjukförsäkringen och har därför tillsatt utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum för att se över den nuvarande lagstiftningen.

Vi vill stärka stödet för den enskilde i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Målet är att ingen ska bli sjuk av sitt arbete.

Om du ändå blir det ska du kunna lita på att din försäkring finns där när du behöver den, och du ska få snabb hjälp tillbaka till hälsa och jobb. 

Under Alliansens tid vid makten utförsäkrades 130 000 människor trots att de var arbetsoförmögna. Nu vill Moderaterna och Kristdemokraterna återinföra stupstocken. Det är inhumant

Sex socialdemokratiska riksdagsledamöter

Ingen ska heller behöva falla mellan stolarna på grund av bristande samarbete.

Det innebär att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i samverkan ska ge stöd till individen såväl under som efter en sjukskrivning.

Vi socialdemokrater har under vår tid vid makten tagit bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

Det var den forna Alliansen som införde stupstocken som innebar att människor som haft sjukpenning i två och ett halvt år blev utförsäkrade.

Under Alliansens tid vid makten utförsäkrades 130 000 människor trots att de var arbetsoförmögna. Nu vill Moderaterna och Kristdemokraterna återinföra stupstocken. Det är inhumant.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit emot utredningen En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. Där föreslår utredaren Claes Jansson bland annat att sjukförsäkringen på ett bättre sätt ska ta hänsyn till personer som är mellan 62 och 65 år.

Dessa ska, enligt utredaren, alltid få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren, oavsett hur länge de har haft nedsatt arbetsförmåga.

Det tycker vi är ett bra förslag. Vi socialdemokrater ser fram emot de remissvar som kommer att komma in, och att utredningens förslag leder fram till förändringar.

För oss socialdemokrater är en trygg sjukförsäkring en del av ett starkt samhälle. Där går en viktig skiljelinje i svensk politik.