Den utdragna konflikten i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet strejkade för att få till ett kollektivavtal, har nu fått effekter på lagstiftningen.

Regeringens lagförslag röstades med bekväm majoritet igenom i riksdagen. Det innebär att det efter den 1 augusti bara är tillåtet för en arbetstagare att delta i stridsåtgärder mot en arbetsgivare med kollektivavtal om syftet är att uppnå ett annat kollektivavtal som inte tränger undan det befintliga.

Dessutom måste arbetstagarorganisationen ha förhandlat sina krav med arbetsgivaren innan konfliktvapnet får användas.

Lagen förbjuder även såväl arbetsgivare som arbetstagare att ta till stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist.

Förslaget har tagits fram av arbetsmarknadens parter, men kritiken från fackligt håll har ändå varit stark. Till exempel har Byggnads och Pappers ifrågasatt behovet av lagen efter att hamnkonflikten lösts.

Vänsterpartiet röstade mot förslaget och Sverigedemokraterna ville se ett omarbetat förslag. Övriga partier röstade ja.

Fakta

Så brukar förespråkare beskriva vad ändringarna innebär:

• Reglerna blir mer enhetliga, principer som redan gäller inom de fackliga centralorganisationerna kommer att omfatta alla.

• Kollektivavtalets värde räddas upp. I nuläget är risken att arbetsgivare inte ser värdet i att teckna avtal, då de ändå kan utsättas för konflikt från annat fack.

Så låter kritiken:

• Risken är att arbetsgivare får mer utrymme för att välja att teckna kollektivavtal med den som erbjuder det till lägst kostnad.

• Inskränkningarna riktar sig nästan bara mot den fackliga sidans rättigheter.

Bakgrund

• I Göteborgs hamn har Hamnarbetarförbundet tagit till stridsåtgärder mot APM Terminals, trots företagets avtal med Transport. Hamnen är ett nav för näringslivet och situationen där har väckt debatt.

• Våren 2017 gav regeringen, apropå detta, en utredare i uppdrag att se över om ändringar behövs i konflikträtten.

• Kort innan den statliga utredaren skulle lägga fram sitt förslag i juni förra året presenterade parterna sin överenskommelse. Regeringens lagförslag som nu är ute på remiss bygger på den.