Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en säkerhetskultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom.

Arbetsolyckor är dramatiska och får mycket uppmärksamhet.

I skymundan av olyckorna dör även åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet.

Nyligen publicerade vi två rapporter som visar att cirka 500 personer varje år dör i sjukdomar som orsakas av arbetsrelaterad stress.

Antalet dödsfall på grund av andra riskfaktorer som nattarbete, motoravgaser, buller och ihållande fysiskt tungt arbete skördar vardera minst lika många. 

De allra flesta är troligen utsatta för flera riskfaktorer samtidigt.

När man ska prioritera åtgärder är det därför viktigt att agera mot arbetsmiljöer som innehåller flera riskfaktorer samtidigt.

Det är oacceptabelt att jobbet gör oss sjuka eller leder till skador, i värsta fall med dödlig utgång

Erna Zelmin-Ekenhem

Alla arbetsplatser bör ha en nollvision som inte bara handlar om att förhindra olyckor, utan som innefattar arbetssjukdomar inklusive de organisatoriska och sociala frågorna.

Vi har ett stort hälsoproblem i samhället. Stress och psykisk ohälsa ligger på en oroväckande hög nivå.

Forskningen visar att det går att minska den arbetsrelaterade dödligheten genom förebyggande åtgärder på arbetsplatsen som minskar förekomsten av stress och andra riskfaktorer.

Det förebyggande arbetet måste utgå från förhållandena på den enskilda arbetsplatsen.

För att minska antalet olyckor och sjukdomar är ett lokalt fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och en god säkerhetskultur på arbetsplatsen helt avgörande. 

En god säkerhetskultur kännetecknas av att arbetsledningen prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och att säkerhet är en del av kulturen.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det utesluter inte att alla som finns på arbetsplatsen har ett ansvar att bidra till en god och säker arbetsmiljö. 

Det kan till exempel handla om att följa de instruktioner och säkerhetsrutiner som finns för att använda skyddsutrustning. 

Ett aktivt förebyggande arbete kräver att risker i varje arbetsmoment analyseras och åtgärdas, att attityder och värderingar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö diskuteras regelbundet. 

I skymundan av olyckorna dör även åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet

Erna Zelmin-Ekenhem

Arbetsgivaren har ett ansvar för att skapa en kultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom.

Arbetsledningen har därför en stor och viktig roll när det gäller att föra ut och förankra säkerhetstänkandet till sina medarbetare.

En bonus är dessutom att en verksamhet som är hälsosam och säker även är en effektiv verksamhet.

Vi behöver alla en trygg och säker arbetsmiljö – både fysiskt och psykiskt.

Tillbudsrapportering är viktig, även om händelsen inte har lett till att någon skadats.

Tillbuden används för att upptäcka brister i rutiner och säkerhetsarbete samt för att skapa ett lärande. 

Det konkreta förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet behöver pågå varje dag i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, skyddsombud, fack och myndigheter. 

Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en säkerhetskultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom

Erna Zelmin-Ekenhem

Det handlar om att följa arbetsmiljölagen som utöver att slå fast arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön också talar om arbetsgivarens samverkan med arbetstagarna och skyddsombud.

Trots det visar våra inspektioner att drygt hälften av arbetsgivarna inte lever upp till lagens grundläggande krav på att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Att efterlevnaden brister är oroande. 

Det är uppenbart att mer behöver göras från flera håll.

Vi gör vår del genom att modernisera och utveckla våra regler och vårt stöd så att regelverket blir tillgängligt, tydligt och relevant för hela arbetslivet.

Vi prioriterar inspektioner av särskilt riskfyllda verksamheter, och arbetsgivare som inte vill följa gällande regler. 

Vi samarbetar med Polis- och Åklagarmyndigheten för att effektivisera de rättsliga processerna kring arbetsmiljöbrott. 

Det finns stöd och verktyg för ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete som exempelvis Partsrådet, Sunt arbetsliv och Prevent, tagit fram. 

Det är oacceptabelt att jobbet gör oss sjuka eller leder till skador, i värsta fall med dödlig utgång.

Alla har rätt till en sund och säker arbetsmiljö. Vi ska hålla i ett allt längre arbetsliv – det tjänar alla på.