Sju av tio arbetsmiljöombud tycker att stress och arbetsbelastning är den i särklass viktigaste arbetsmiljöfrågan att arbeta med på arbetsplatsen.

Samtidigt visar Arbetsmiljöbarometern, en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats, att kunskaperna är låga på många arbetsplatser.

Så många som vart tredje arbetsmiljöombud uppger att arbetsgivarens kunskaper om risker i den psykosociala arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig på den egna arbetsplatsen.

Att kunskapen om psykosocial arbetsmiljö är så låg är allvarligt.

Särskilt som de flesta arbetsmiljöproblem tjänstemän stöter på i dagens arbetsliv är psykosociala, i en tid då psykiska ohälsa är den allra vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Jag är övertygad om att ökad kunskap och bättre resurser kommer leda till bättre arbetsplatser, men det är dags för arbetsgivare att agera nu – innan fler blir sjuka av jobbet

Martin Linder

Problemen leder till ohälsa om de inte åtgärdas.

Och det finns inget tecken på att den upplevda stressen på landets arbetsplatser minskar.

Enligt Unionens senaste stressindex (Novus 2019) uppgav sju av tio tjänstemän i privat sektor att de känner sig stressade av jobbet.

Och andelen tjänstemän som upplever en allt mindre möjlighet till vila och återhämtning efter intensiva jobbperioder ökar.

Det är dags att arbetsgivare via chefer och arbetsledare tar ansvar för arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Det psykosociala arbetsmiljöarbetet måste prioriteras. Det måste ske proaktivt och med systematik, innan problemen leder till ohälsa.

Vi kan inte tillåta att fler människor blir sjuka av jobbet.

Det här måste ledare och chefer kunna och få förutsättningar att göra för att förbättra situationen: 

Undersök, utred, åtgärda och följa upp

Att jobba systematiskt innebär att undersöka vilka risker som finns, bedöma dem – vilka åtgärder kan vi göra nu och vilka måste vi tidsätta?

Att genomföra åtgärder och följa upp dem. Regelbundet och som en del i den ordinarie verksamheten.

Åtta av tio arbetsmiljöombud uppger i Arbetsmiljöbarometern att det finns en arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen.

Det är positivt, men en arbetsmiljöpolicy gör ingen nytta för någon om den inte implementeras, efterlevs och följs upp.

Arbetsplatser kommer alltid att präglas av förändringar och därför är ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete en förutsättning för hållbara arbetsplatser.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår ständigt och skapar därmed ständiga förbättringar.

Förstå att psykosociala arbetsmiljöproblem skapar stress

På arbetsplatser där ett systematiskt arbetsmiljöarbete finns uppger endast vart tredje arbetsmiljöombud att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Chefer måste inkludera psykosociala arbetsmiljöfrågor i arbetsmiljöarbetet och ha kunskaperna och resurserna som behövs för att arbeta aktivt med dessa frågor.

Tydliggör när jobbet börjar och slutar

Arbetstiden spelar stor roll för människors hälsa. När på dygnet vi arbetar, hur länge och vilket inflytande vi har över vår arbetstid har påverkan på hälsan. Därför är arbetstiden en viktig arbetsmiljöfråga.

Arbetsgivare behöver tydliggöra gränser för tillgänglighet och säkerställa en bra återhämtning för sina anställda, både gällande mängd och kvalitet.

Återhämtningstid som upptas av krav och förväntningar i arbetet är inte kvalitativ.

Arbetsmiljöbarometern visar att det finns en väldigt stor förbättringspotential för arbetsmiljön på landets arbetsplatser.

Jag är övertygad om att ökad kunskap och bättre resurser kommer leda till bättre arbetsplatser, men det är dags för arbetsgivare att agera nu – innan fler blir sjuka av jobbet.