Enligt fackförbundet Unionens årliga arbetsmiljöbarometer anser var femte skyddsombud att den psykosociala arbetsmiljön är dålig på deras arbetsplats.

Hög arbetsbelastning pekas ut som den främsta orsaken till stress, medan otydlighet i ansvar, mandat och befogenhet, bristande ledarskap och omorganisationer också nämns bland stressfaktorer.

Resultatet går i linje med Arbetsmiljöverkets senaste publikation om arbetsorsakade besvär, som visar att hög arbetsbelastning orsakar 65 procent av besvären.

Enligt Unionens ordförande Martin Linder visar rapporten att den pågående diskussionen kring hållbarhet även bör omfatta arbetsmiljön.

– Det vore klädsamt om man börjar på hemmaplan genom att skapa en hållbar arbetsmiljö för våra medlemmar, säger han.

Chefer och arbetsgivare har ett långtgående ansvar att arbeta förebyggande innan ohälsa uppstår, påpekar Martin Linder.

– Det är även viktigt att arbetsgivaren har rätt förutsättningar i form av tid, resurser och kunskap för att arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöbarometern visar dock att det systematiska arbetsmiljöarbetet minskar.

Var tionde skyddsombud uppgav att något sådant arbete inte görs på deras arbetsplats trots att det är lagstadgat.

– Jag skulle tro att det handlar om bristande kunskaper, att man saknar en etablerad metod samt att chefer i sin tur är väldigt pressade, säger Göran Kecklund, stressforskare.

Enligt honom är den första signalen på en för hög arbetsbelastning oftast en onormal trötthet.

– Något som också ofta händer tidigt är att man får sömnproblem och har svårt att stänga av tankar på arbetet.

Andra vanliga besvär är utmattningssyndrom, depression eller högt blodtryck, höga blodsockernivåer och ökad risk för diabetes.

TT: Vad kan man göra som arbetstagare om man känner att arbetsbelastningen är för hög?
– Som arbetstagare bör man först kontakta sin chef. Det kan vara viktigt att få avlastning väldigt snabbt. Förhoppningsvis kanske chefen kan hjälpa en genom företagshälsovård eller HR-avdelning, säger Göran Kecklund.

Helen Preutz/TT

Arbetsorsakade besvär

• Den vanligaste typen av arbetsorsakade besvär var trötthet — tre av fyra sysselsatta med arbetsorsakade besvär hade känt trötthet på grund av arbetet under de senaste 12 månaderna.

• Fler kvinnor än män blev trötta av arbetet: 80 procent av de sysselsatta kvinnorna hade besvär, jämfört med 68 procent av männen.

• Sysselsatta kvinnor hade jämfört med män mer besvär av psykosomatisk karaktär. Oro eller ångest, symptom på depression, problem med minne, koncentration och tankeförmåga, huvudvärk och sömnstörningar var jämförelsevis vanligare hos kvinnor.

Källa: Arbetsmiljöverket