– Det är som om två lag står och spelar landhockey på gatan och så plötsligt kör det in en stor buss mitt i. Den passar inte in och ställer till det på banan, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

LO och Svenskt Näringsliv har sedan drygt ett år tillbaka förhandlat om trygga jobb, turordningsreglerna och omställning.

Något LO tog initiativet till. Nu kommer alltså bussen, i form av lagstiftningshot, och kör in mellan parterna.

I januariavtalet finns flera punkter som berör parternas förhandling.

En utredning ska tillsättas som ska lägga fram förslag till lagstiftning om inte parterna lägger fram ett eget förslag som uppfyller kraven i avtalet.

– Det är i grunden dåligt. Vi gillar inte att politikerna lägger sig i våra förhandlingar, det funkar liksom inte, säger Torbjörn Johansson.

Motparten, Svenskt Näringsliv, håller med om att det är parterna som ska göra upp, men ser inte lika allvarligt på hotet om lagstiftning.

– Det har inte varit så jättehögt tempo på sistone i förhandlingarna. Det är klart att det här sätter lite tryck på oss och jag tycker att det är bra att vi på riktigt tar itu med de här frågorna, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Torbjörn Johansson ser en risk att januariavtalet kan lägga sig som en våt filt över partsförhandlingarna.

– Det riskerar att bli en hämsko, att ingen vill göra någonting utan man sitter i stället och tittar på utredningen. Att man tänker att om jag gör någonting nu och det skulle ha blivit mindre om staten hade lagt en lag. Då finns det en risk att vi sitter och inväntar det och lurpassar på regeringens utredning vilket hämmar hela förhandlingsbiten.

Peter Jeppsson å sin sida är mindre pessimistisk i den frågan.

– Jag ser inte den kommande utredningen som något att falla tillbaka på. Vi var redan igång med det här innan överenskommelsen, så det är något vi haft på bordet ett tag. Det ändrar inte så mycket i min sinnevärld det här.

Parterna har lite olika ingångar i förhandlingarna. LO vill diskutera frågor som allmän visstid, hyvling och omställning, enligt Torbjörn Johansson.
Svenskt näringsliv är mer intresserat av en bredare översyn av hela las.

– Och i en helhet, kanske tillsammans med omställningsfrågor, kompetens, kompetensförsörjning och utveckling. Vi behöver även ha med i bilden vad som händer när man strukturer om Arbetsförmedlingen och så vidare, konstaterar Peter Jeppsson.

Många av frågorna som parterna lyfter behandlas i januariavtalet. Bland annat frågan om omställning och en flexiblare arbetsmarknad.

– I min värld är det de har hittat på egentligen det vi redan höll på med. Och det är därför vi ogillar det, säger Torbjörn Johansson och fortsätter:

– Nu måste vi fundera på hur vi ska förhålla oss till detta. Det bästa är om vi kan förhandla om det är som är bäst för svensk arbetsmarknad långsiktigt. Och inte titta på hotet som finns på sidan om eller det här 73-punktsprogrammet som de har hittat på.

Även Peter Jeppsson anser att regeringsöverenskommelsen behandlar många av frågorna som parterna redan förhandlar om.

– Man har ju ett särskilt avsnitt som handlar om arbetsmarknadsrelaterade frågor. Där kommer ju väldigt mycket av de här bitarna in på det ena eller andra sättet. Väldigt mycket av det som finns på vårt bord är adresserat, men just när det gäller las tycker jag att det är för snävt. Det får inte bara handla om turordningsreglerna.

Det vill parterna och så står det i januariavtalet

Omställning:
LO vill se utökade möjligheter till omställning och att omställningsstöd ska omfatta alla, oavsett anställningsform.
SN är beredda att diskutera frågan i samband med en förändring av Las.
JA fastslår att ”möjligheterna till omställning förstärks”, ”möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna utökas” och ”utvecklingstid i upp till ett år införs för att möjliggöra kompetensutveckling hos den enskilde.” Vidare ska ”arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och den anställdes omställningsförmåga stärkas.”

Turordningsreglerna:
LO är beredda att diskutera frågan i samband med utökade möjligheter till omställning.
SN vill att kompetens ska väga tyngre än anställningstid i samband med uppsägningar.
JA fastslår att Las ”ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna” och att kostnaderna, särskilt för mindre företag, ska bli lägre vid uppsägningar ”samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.”

Arbetsförmedlingen:
LO  har inte lyft frågan i omställningsförhandlingarna med Svenskt näringsliv, men ställer sig kritiskt till privatisering av förmedlingstjänsterna.
SN anser att myndigheten måste avskaffas eller reformeras.
JA fastslår att ”Arbetsförmedlingen reformeras i grunden” och att allt som inte är myndighetsutövning ska utföras av externa aktörer.

Övrigt:
LO ser stora problem med otrygga anställningar till exempel allmän visstid och vill sätta stopp för så kallad hyvling, alltså att arbetsgivaren skär ner heltider till deltider. LO lyfter även behovet av en heltidsnorm och att inhyrd personal inte ska användas vid permanent arbetskraftsbehov.
SN anser att visstidsanställningar kan fylla en funktion då de ofta leder till fast anställning. Vill se en översyn av hela Las och inte bara turordningsreglerna.
JA fastslår att arbetslöshetsförsäkringen ”ska reformeras i linje med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens längd”.