Vi behöver leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

När vi träffar förtroendevalda på arbetsplatser så är en återkommande fråga ”hur får jag arbetsgivaren att se människan i stället för ett hinder”?

Vilka verktyg kan ni ge mig för att ingen ska lämnas utanför arbetsmarknaden på grund av fördomar och utanförskap.

Som fackförbund kan vi ge många tips på hur en kan skapa en inkluderande arbetsmiljö, men i slutändan är det större krav som kan ge faktiska resultat.

Statistiska centralbyrån (SCB) undersöker årligen situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning (SCB, 2015).

Andelen arbetslösa bland personer med funktionsnedsättning är högre än hos befolkningen i stort.

En majoritet av personer som uppger att de har nedsatt arbetsförmåga, som inte är sysselsatta säger samtidigt att de skulle kunna utföra ett arbete om de fick anpassning eller stöd.

Därför vill vi tillsammans med Lika Unika och DHR belysa frågan om människors kompetens och skapa ett samhälle och en arbetsmarknad där varje människa ses som en tillgång.

Många människor vi träffar vittnar om att dörren till arbetsmarknaden är stängd med sjutillhållarlås. Oftast saknas argument för VARFÖR det inte finns en arbetsmiljö där alla är välkomna.

Unionens medlemmar finns på arbetsplatser som dagligen jobbar för att skapa inkludering och i Lika Unika och DHR finns den kunskap och självupplevda erfarenheter som krävs för att kunna hitta lösningar.

Det måste vara slut på ursäkter och att inte åtgärda de hinder som finns på arbetsplatser. Viktigt i sammanhanget är att nämna att det finns många stöd och insatser för personen på arbetsplatsen.

Så hur kan du göra som enskild individ, chef eller förtroendevald för att bidra till att kompetens synliggörs och fördomarna försvinner?

En majoritet av personer som uppger att de har nedsatt arbetsförmåga, som inte är sysselsatta säger samtidigt att de skulle kunna utföra ett arbete om de fick anpassning eller stöd.

Lika Unika, DHR, Unionen Stockholm

Vi är varandras arbetsmiljö och oavsett befattning har vi ett gemensamt ansvar att skapa en god arbetsmiljö där ingen lämnas utanför.

Unionen, DHR och Lika Unika har tagit fram checklistor som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.

Använd dem vid samtal på arbetsplatsen om hur arbetsmiljön kan göras mer inkluderande utifrån kön, ålder, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

En individs arbetsförmåga är en relation mellan individ och miljö och inte som en fastklistrad etikett hos individen.

Funktionshindersrörelsen och FN:s övervakningskommitté har sedan tidigare framhållit att det finns risker för diskriminering i och med att termen nedsatt arbetsförmåga används på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen har nu föreslagit att begreppet ”Nedsatt arbetsförmåga” tas bort, efter många inspel och intensivt arbete från bland andra DHR och Lika Unika.

Arbetslivet och samhället har inte råd att exkludera kompetens.