Under tre år har Arbetsmiljöverket besökt socialkontor i hälften av landets kommuner. Samtliga har fått krav på förbättringar.

– Det är allvarligt att vi ser att alla socialkontor har haft det så ställt att vi i varje tillsyn har behövt ställa krav. Så brukar det inte se ut, säger Eva Karsten, projektledare och inspektör på Arbetsmiljöverket.

Granskningen visar att trycket på socialsekreterarna är extremt och att folk flyr både från arbetsplatsen och yrket.

– Vi har under de här tre åren sett en arbetsbelastning som är överlag väldigt hög. Man är för få helt enkelt och det har också varit en otroligt hög personalomsättning. Den har dels berott på att man har mått så pass dåligt att man inte orkar vara kvar, säger Eva Karsten.

Det finns dessutom stora problem med hot och våld. Mer än var tredje person inom yrket uppger att de blivit utsatta.

– Det är vardag för socialsekreterarna. Samtidigt finns en stor tendens att normalisera hot och våld, att ”lite får man tåla”. Det finns också en tendens att man skuldbelägger sig själv, att man tycker att man kunde ha hanterat det bättre, säger Eva Karsten.

Socialsekreterare kan också dra sig för att rapportera om våldet av rädsla för att göra sina egna tillkortakommanden synliga.

– Men det är under inga omständigheter acceptabelt att bli utsatt för hot eller våld i jobbet. Det här är osunda arbetsförhållanden som behöver belysas mycket mer.

Allt detta påverkar socialsekreterarna, både sjukfrånvaron och den psykiska ohälsan är hög.

– Det ställs oerhört tuffa krav på socialsekreterare att hjälpa de mest utsatta i samhället. Är man då för få och med svåra komplicerade ärenden och man har för lite tid blir det på något sätt en tärande verksamhet, en tärande organisation. Det tär på socialsekreterarna och det tär uppåt i ledet inom socialtjänsten också, säger Eva Karsten.

I 19 fall har bristerna varit så allvarliga att kommunerna hotas med böter på upp till hundratusentals kronor. En hel del av ärendena har rört lokalernas utformning.

– Det är att man inte har haft besöksrum som varit säkra, att man inte haft någon flyktväg om det skulle uppstå en allvarlig och hotfull situation. Det har vi sett väldigt allvarligt på i den här tillsynen, säger Eva Karsten.

TT: Vad får bristerna för konsekvenser för dem som behöver socialtjänstens hjälp?
– Socialtjänsten är ju en jätteviktig samhällsfunktion. På något sätt urholkar det här den samhällsfunktionen och det man säger sig erbjuda. Och det är allvarligt. Det här är människor i nöd och många gånger kan socialtjänstens stöd vara livsavgörande.

Anja Haglund/TT

Arbetsmiljöverkets granskning

• Arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner har inspekterats.

• Samtliga 145 socialkontor som inspekterats har fått krav på förbättringar.

• Sammanlagt har 1 101 krav ställts om åtgärder för att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

• Tillsynen har även resulterat i 19 förelägganden om vite.

Källa: Arbetsmiljöverket