I förslaget till ny föreskrift om arbetsanpassning fastslår Arbetsmiljöverket att syftet med föreskriften ”är att en enskild arbetstagare ska kunna fortsätta utföra sitt arbete trots tillfälligt eller varaktigt nedsatt arbetsförmåga.”

Men i sin iver att snabbt få igenom ett nytt och förenklat regelsystem har Arbetsmiljöverket hastat fram förslaget, i alla fall enligt arbetsmarknadens parter. Något som de anser kan motverka syftet.

Svenskt Näringsliv anser till exempel att: ”förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning innehåller så stora brister och oklarheter att det sammantaget är svårt att kommentera innehållet i detta remissvar. /…/ Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget i sin helhet.”

– Arbetsmiljöverket har inte lyckats uppnå syftet med den nya föreskriften – att göra det tydligare vilket ansvar arbetsgivaren har. Snarare tvärtom, säger Amelie Berg, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

En del av kritiken riktar sig mot att förslaget är för fokuserat på individen.

– Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsanpassning ske på en organisatorisk nivå. Det saknas i det nya förslaget, men finns med i den nuvarande föreskriften. Föreslaget har i stället ett syfte som utgår från individen, vilket kommer att skapa stor osäkerhet bland såväl arbetsgivare som arbetstagare, framförallt gällande gränsdragningar mellan arbetsmiljörätt och arbetsrättsliga principer.

Den nu gällande föreskriften behandlar både arbetsanpassning och rehabilitering, men i det nya förslaget är rehabiliteringsdelen struken. Amelie Berg tycker att det är bra, även om hon skulle vilja se en ännu tydligare avgränsning mellan arbetsanpassning och rehabilitering.

– När det gäller rehabilitering så regleras det av andra regelverk och arbetsrättsliga principer som ligger utanför Arbetsmiljöverkets mandat.

Men här går i stället de fackliga organisationerna i taket. För dem är det just att rehabilitering saknas i förslaget som gör det så uselt.

– Vi tycker att det är extremt viktigt att behålla skyddsnivån de regler vi har, och gärna göra det ännu tydligare vilket ansvar arbetsgivaren har för att få tillbaka arbetstagaren vid sjukskrivning, säger Carola Löfstrand, LO:s arbetsmiljöutredare.

Om föreskriften inte specificerar arbetsgivarens ansvar för den arbetsanpassade rehabiliteringen riskerar det att bakvägen luckra upp arbetsrätten, menar hon.

– Föreskrifterna från Arbetsmiljöverket är ju inte i en bubbla för sig, utan man måste ta hänsyn till både arbetsrätten och socialförsäkringsbalken. Föreskriften ska ju tala om för arbetsgivaren hur de ska uppfylla kraven i lagarna.

Hon är även mycket kritisk till att Arbetsmiljöverket i förslaget strukit allt som handlar om rehabilitering vid alkohol- och drogmissbruk. Något som finns med in den nuvarande föreskriften.

– Det är bara där de frågorna tas upp. Eftersom missbruk klassas som sjukdom är arbetsgivaren skyldig att fullgöra sitt rehabiliteringsansvar, och får inte säga upp en person innan det är fullgjort enligt rättspraxis. Tar man bort det från föreskriften så finns risk att arbetsgivaren inte tar särskild hänsyn till att det är en sjukdom.

Även TCO riktar skarp kritik mot det nya förslaget. Och huvudkritiken ligger i linje med LO:s, att rehabiliteringsdelen har strukits.

– Den arbetsanpassade rehabiliteringen är mycket viktig för att arbetstagaren ska kunna komma tillbaka så snabbt som möjligt. För den som är sjukskriven och därmed inte finns på arbetsplatsen är det oklart om arbetsgivaren har något ansvar för arbetsanpassning enligt de föreslagna föreskrifterna, säger Ulrika Hagström som är arbetsmiljöutredare på TCO.

En annan kritik som både LO och TCO framför gäller en ny skrivning i förslaget, som säger att arbetsanpassningen bara behöver vara proportionerlig till den arbetsinsats som arbetstagaren förväntas kunna göra.

– Det öppnar ju upp för godtyckliga bedömningar av vilka insatser som behöver göras, säger Ulrika Hagström.

Så länge arbetet med den nya föreskriften pågår vill Arbetsmiljöverket inte uttala sig om kritiken.

”Arbetet med föreskriftsförslaget utifrån remissynpunkterna pågår. Det kommer att ta tid och vi kan inte uttala oss om föreskriftsförslaget i media under det att vi nu arbetar med det. Vi kommer att bjuda in arbetsmarknadens parter till ett nytt möte om förslaget i början av 2019.”, säger Christina Jonsson, enhetschef för avdelningen för regler, i ett skriftligt svar till Arbetet.