Under förra hösten vittnade tusentals kvinnor från olika branscher om sexuella övergrepp.

Vi kunde ta del av deras berättelser först på Facebook under #Metoo och därefter även i andra medier.

Kvinnor berättade om verbala och fysiska kränkningar i yrkeslivet.

Det var skildringar om maktmissbruk, övergrepp och rädsla. Mest utsatta var kvinnor med otrygga anställningar.

För oss som arbetar fackligt var det här inget nytt, men äntligen vågade kvinnor prata öppet om det. Folk lyssnade och tog berättelserna på allvar.

Före Metoo var det svårt, näst intill omöjligt att lyfta denna fråga. Tystnadskulturen och erfarenheten av att ’’det här är inget man talar om’’ har gjort att utsatta inte har vågat berätta om sexuella övergrepp.

Tack vare Metoo ökade insikten om hur utbrett problemet är, om att det inte handlar om dig eller mig som person, utan att det är ett strukturellt problem.

Ett och annat rötägg kommer alltid att finnas kvar, men med trygga arbetsplatser och ett aktivt arbetsmiljöarbete minskar risken för att kvinnor blir sexuellt trakasserade.

Lenita Granlund & Anja Westberg

Genom Metoo blev det tydligt att problemen är uppenbara och finns inom alla branscher.

Man ska komma ihåg att försök att lyfta dessa frågor har gjorts genom åren.

Redan 1993 gjorde dåvarande Lantarbetarförbundet en enkät om sexuella trakasserier i hästbranschen.

Av 23 slumpmässigt utvalda hästskötare svarade 20 att de hade utsatts för sexuella trakasserier. Men enkäten möttes med ifrågasättanden om det verkligen kunde stämma.

Och frågan rann ut i sanden. Trots att berättelserna handlade om allt från våldtäkter till sexuella övergrepp.

Sedan förra hösten, alla kvinnors samlade mod och beslutsamhet, är situationen helt annorlunda. När fackligt aktiva och medlemmar diskuterar sexuella trakasserier på arbetsplatser vågar alla prata om det.

Inom Kommunal har vi tagit fram en arbetsmiljöstrategi mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Det är en på samma gång viktig som given del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete och ska vara ett verktyg och stöd till skyddsombuden.

Vår erfarenhet är att det på varje arbetsplats behövs rutiner och handlingsplaner för hur kränkande särbehandling inklusive sexuella trakasserier ska förebyggas.

Tack vare Metoo ökade insikten om hur utbrett problemet är, om att det inte handlar om dig eller mig som person, utan att det är ett strukturellt problem

Lenita Granlund & Anja Westberg

Alla på arbetsplatsen behöver känna till rutinerna. Chefer och skyddsombud behöver ha utbildning i hur detta förebyggs och hanteras.

Rutinerna bör tas fram gemensamt av arbetsgivare och anställda, till exempel i skyddskommittén om en sådan finns. Ett aktivt arbete behövs för att göra rutinerna kända, öka medvetenheten och kunskapen kring kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

För att på riktigt lyfta och aktivt arbeta för att frågorna får den plats de förtjänar på arbetsplatserna och i det systematiska arbetsmiljöarbetet har Kommunal hittills gjort följande:

• I början av november lanserade vi tillsammans med Prevent en checklista och en enkät som hjälper chefer och skyddsombud att förhindra sexuella trakasserier. Webbverktyget Förebygg sexuella trakasserier är en hjälp för arbetsgivare och skyddsombud för att se till att rutiner och riktlinjer finns på plats.

• Vi har ett pågående partsarbete inom Suntarbetsliv. Här finns artiklar och rapporter samt en mängd praktiska verktyg, checklistor och utbildningar om arbetsmiljö för chefer och skyddsombud inom kommun, landsting, regioner och Sobona företag.

• Snart lanseras Schysst stall, som är ytterligare sätt att arbeta förebyggande och höja kunskaperna om arbetsmiljö i allmänhet och sexuella trakasserier i synnerhet är. Arbetet görs av parterna inom hästbranschen tillsammans med Prevent.

Arbetsgivare och skyddsombud kan med ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan göra skillnad genom att förebygga och förhindra att anställda utsätts för oacceptabla beteenden.

Till sist, varken arbetsgivare eller anställda vill att det förekommer trakasserier på jobbet.

Ett och annat rötägg kommer alltid att finnas kvar, men med trygga arbetsplatser och ett aktivt arbetsmiljöarbete minskar risken för att kvinnor blir sexuellt trakasserade.

Det är självklart att vi som fackliga företrädare måste vara pådrivande i detta arbete