Runt 15 procent av alla anställda i världen mobbas på jobbet. Den slutsatsen drar forskare på norska arbetsmiljöinstitutet Stami, som i en omfattande studie gått igenom internationell forskning om mobbning i arbetslivet från 1989 och framåt.

– Mobbning är ett relativt utbrett problem på många arbetsplatser och är bland de viktigaste arbetsrelaterade riskfaktorerna för sjukfrånvaro och hälsoproblem. Mobbning kan därmed ha stora konsekvenser för dem som drabbas. Samtidigt är det mycket vi inte vet om mobbing som fenomen. Det saknas särskilt kunskap om hur mobbning ska hanteras och förebyggas, säger Morten Birkeland Nielsen, forskaren som genomfört studien, på Stamis hemsida.

Den norska forskningsgenomgången visar att det finns två olika spår när det gäller att förklara varför mobbning uppstår. Medan några studier söker svaren i personliga egenskaper hos individerna som drabbas, vilket varit svårt att belägga säkert, anser andra att det handlar om en ren arbetsmiljöfråga.

Studier visar till exempel att höga och motstridiga krav på jobbet, liksom oklara roller och bristande trygghet ökar risken för upplevd mobbning.

Forskningen visar också tydligt att mobbningen drabbar den utsatte hårt. Det finns starka bevis för att den leder till fysiska och psykiska hälsoproblem, självmordstankar och sjukfrånvaro.

Vad det är i mobbningen som ger hälsoproblemen är dock inte kartlagt, och därmed inte heller om det finns något som skulle kunna skydda drabbade från att fara illa.

Den största bristen på forskning gäller dock studier om effektiva åtgärder mot mobbing. De åtgärder och insatser som har utvärderats vetenskapligt har nämligen i huvudsak visat sig vara ineffektiva.

– Det finns därför ett stort behov av vidare forskning på åtgärder mot mobbing, konstaterar Morten Birkeland Nielsen.

Mobbning på svenska arbetsplatser

Enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport om arbetsmiljön 2017 har ungefär var tionde arbetstagare blivit utsatta för mobbning, eller personlig förföljelse i form av elaka ord och handlingar, från chefer eller kollegor på svenska Arbetsplatser det senaste året.

Andelen har legat på ungefär samma nivå sedan 2009.