Alltmer av lagstiftning och andra initiativ på arbetsmarknadsområdet tas på EU-nivå.

För att möta detta och ta tillvara på de svenska parternas intressen bildas därför Arbetsmarknadens EU-råd.

– Vi tycker att det finns utmaningar för vår modell, att många tycker att det ska vara mer regleringar på EU-nivå. Det är en tuff utmaning för oss då vi inte vill se internationell lagstiftning kring sådant vi vill sköta på partsnivå, säger Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt näringsliv till Arbetet.

Därför anser han att det är det viktigt att parterna på den privata sidan kan agera tidigt och gemensamt för att värna parternas autonomi och avtalsfrihet.

– Det är klart att vi inte är ense om allting, men där vi har gemensamma intressen är det viktigt, både mot regeringen och Bryssel, att visa att vi är överens, säger Peter Jeppsson.

Vad är det första rådet bör ta itu med anser du?
– Det är för tidigt att säga. Just nu håller vi på att konstituera rådet. Vi vet inte ännu vilka som ska sitta där. Jag tänker att ett första möte kommer till stånd senare i höst.

Huvuduppgiften för rådet är alltså att de tre huvudorganisationerna inom privat sektor ska kunna göra gemensamma ställningstaganden kring EU-lagstiftningen som rör arbetsmarknaden.

På så sätt säger de sig vilja värna kollektivavtalets ställning och den svenska arbetsmarknadsmodellen.

– Vi har en svensk modell som fungerar väldigt bra. Genom rådet kan vi arbeta ännu mer långsiktigt för att tillvarata våra gemensamma intressen när det gäller arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, i en kommentar.

Arbetsmarknadens EU-råd

Rådet bildades 1 oktober och består av sex företrädare för Svenskt Näringsliv, varav fem från medlemsorganisationerna, och fem vardera från LO och PTK.

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, eller när någon av parterna så begär, och arbetet ska baseras på konsensus.

Ett utskott som ska bereda frågor kommer att utses.