Antalet långa sjukskrivningar som varar i 90 dagar minskade med runt fem procent under 2016 i jämförelse med 2015, enligt statistik från AFA

Försäkringar. Det innebär att trenden där de långa sjukskrivningarna ökat varje år sedan 2009 nu har brutits.

De långa sjukfallen har också blivit kortare. Medianlängden för långtidssjukskrivningarna har minskat med mer än en månad både i kommuner och landsting och bland privatanställda arbetare.

– Vi kan se att det avslutas fler sjukfall dag 180 då arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden, säger Andreas Ek, statistiker på AFA Försäkring.

Risk för långa sjukfall – yrken inom privat sektor (LO/Svenskt Näringsliv) 2016

Försäkringskassans hårdare bedömningar gör att fler får avslag på sin sjukpenning, vilket sannolikt förklarar en del av minskningen. Det är också bara bland arbetstagare över 35 år som risken för långtidssjukskrivningar minskat, bland yngre arbetstagare ökar den fortfarande.

Risken att bli långvarigt sjukskriven varierar också mellan olika grupper på arbetsmarknaden.

– Äldre har högre risk för långa sjukfall än yngre och kvinnor har betydligt högre risk än män, säger Andreas Ek.

De vanligaste orsakerna till långa sjukskrivningar är psykisk ohälsa, och så kallade muskeloskeletala besvär där till exempel förslitningsskador ingår. Tillsammans står de för mer än två tredjedelar av sjukfallen.

Andelen psykiska diagnoser ökar och är nu den vanligast orsaken till långa sjukfall bland kvinnor, medan män fortfarande oftare lider av fysiska besvär.

Risk för långa sjukfall – yrken inom kommuner och landsting 2016

Medan de långa sjukfallen minskar fortsätter antalet godkända arbetsskador att öka sedan bottennoteringen år 2009. Det gäller både arbetsplatsolyckor och färdolycksfall. Att just 2009 var ett år med få arbetsskador har flera förklaringar.

– Det var lågkonjunktur, vilket innebär att fler var arbetslösa. Även de som hade jobb jobbade färre timmer, och med färre i arbete minskar även arbetsskadorna, säger Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkringar.

Risken att drabbas av allvarliga arbetsolyckor som leder till invaliditet eller minst 30 dagars sjukskrivning ligger dock still sedan tre år tillbaka.

År 2016 inträffade 10 925 allvarliga arbetsolyckor, vilket innebär att i genomsnitt 30 personer om dagen skadades allvarligt på jobbet.

Nästan lika många, 29 personer om dagen, blev inte helt återställda efter olycksfallen utan fick bestående men.

Tvärtemot de långa sjukskrivningarna är det män som löper störst risk att drabbas av allvarliga olycksfall. De står för nästan två tredjedelar av de anmälda olyckorna.

En förklaring är män oftare arbetar i de mest olycksdrabbade branscherna, så som byggsektorn. Den klart vanligaste orsaken till allvarliga olyckor på jobbet är fall, både på plan mark och från höjd. Även maskinolyckor, olyckor där någon lastar eller bär saker är vanliga.

Farligaste jobben 2016