1. Trygga anställningar

• Avskaffa allmän visstid.

• Stärkt rätt till heltid, både i offentligsektor där partiet har arbetsgivaransvar och genom halverad uppsägningstid för den deltidsanställda som erbjuds heltidsjobb hos annan arbetsgivare.

• Rätt till faktiskt arbetstidsmått i kontraktet. Den som regelbundet under en viss period har jobbat mer än de timmar som anges i kontraktet ska få sitt kontrakt ändrat.

• Begränsa delade turer så mycket som möjligt i de kommuner och landsting där S styr.

2. Stopp för hyvling

• Las regler om turordning och uppsägningstid ska gälla även när arbetstidsmåttet ändras. Anställningsskyddet ska därmed inte bara gälla själva anställningen utan också den anställningsgrad, eller det antal timmar, som står i anställningskontraktet.

3. Reglera arbetskraftsinvandringen

• Arbetsmarknadsprövning införs så att arbetskraftsinvandring bara tillåts till bristyrken.

• Krav kan införas på utbildningsnivå eller erfarenhet för den som kommer som arbetskraftsinvandrare.

• Hårdare förhandskontroller av arbetsgivare och straffsanktionerad anmälningsskydlighet för arbetsgivare som ändrar anställningsvillkor. Arbetstagare som utnyttjas ska kunna få skadestånd.

• Heltid ska vara norm vid arbetskraftsinvandring.

• Krav på försörjning för att anhöriga till arbetskraftsinvandrare ska få uppehållstillstånd.

• Skärpta krav för spårbyte så att asylsökande bara ska kunna få uppehållstillstånd på grund av arbete om de fått jobb i sektorer där det är brist på arbetskraft.

4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar

• Förbättrat samråd mellan Arbetsförmedlingen och fackföreningar för att säkerställa kollektivavtalsenliga villkor och att personer som anställs får förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden.

• Bättre kontroll av arbetsgivare som anställer med subventioner och möjlighet till sanktioner om överenskomna kriterier inte följs eller om anställningsstöd missbrukas.

• Arbetsgivare ska vara skyldiga att utfärda arbetsintyg till subventionerat anställda när de slutar.

5. Bekämpa arbetslivskriminalitet och osund konkurrens

• Reformera F-skattesystemet så att det inte kan missbrukas för att kringgå arbetsrätten med så kallade falska företagare som egentligen fungerar som anställda.

• Fördjupad myndighetssamverkan t ex mellan Skatteverket och Arbetsmiljöverket.

• Skärpt ID-kontroller i utsatta branscher.

6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar

• Krav på kollektivavtalsenliga villkor oavsett storlek på upphandlingen. Även försäkringar och tjänstepension ska ingå.

• Kontroll så att de som vinner upphandlingar betalar löner i nivå med kollektivavtal och skattar korrekt.

• Att som huvudregel vid upphandlingar kräva att inte mer än två led av underentreprenörer används.

• Krav i upphandlingen på att utlänningslagen följs om företag som vinner anlitar arbetstagare som kommer från länder utanför EU.

• Om någon av ovanstående punkter bryts kan kontraktet brytas och företaget som inte skött sig ska kunna få kännbara sanktioner.

• Det ska dessutom ställas krav i upphandlingen på att lärlingar ska beredas plats på arbetsplatsen när det är relevant.

7. Stopp för lönedumpning

• Svenska kollektivavtal ska gälla alla som jobbar i Sverige. Lika lön för lika arbete ska garanteras genom att det nya reviderade utstationeringsdirektivet implementeras i svensk lag.

• Utländska företag ska ha skyldighet att anmäla sig till Skatteverket första dagen de är verksamma i Sverige.

• På samma sätt ska utstationerade arbetstagare anmälas till Arbetsmiljöverkets register från dag ett.

• Skatt från första dagen för utländsk inhyrd arbetskraft som är tillfälligt i Sverige.

8. Stärkt skydd mot trakasserier

• Arbetsgivare ska ha ansvar att utreda trakasserier mot anställda även om de kommer från kunder eller brukare.

• En särskild ordning för att motverka sexuella trakasserier ska föras in i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.

• Utöka Arbetsmiljöverkets inspektioner med riktade insatser mot sexuella trakasserier.

9. Stärkt regelverk för arbetsmiljö

• Regionala skyddsombud ska få ökad tillträdesrätt så att de även kan verka på arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal men där facket saknar medlemmar.

• Ökad rätt till utbildning för skyddsombud och ökad skyldighet för arbetsgivare att se till att utbildningen genomförs.

• Förläng preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott, från dagens fem år, och vidta åtgärder för att öka benägenheten att anmäla sådana brott.

• Nya myndigheten för arbetsmiljökunskap ska få i uppdrag att kartlägga ohälsa i kvinnodominerade yrken för att öka kunskapen om kvinnors ohälsa i arbetslivet.

• Nollvisionen för dödsolyckor i arbetslivet står fast. Insatser som gjorts för att nå dit hittills ska utvärderas och arbetet mot målet fortsätta.

• Fler ska omfattas av en bättre företagshälsovård.

10. Omställning

• Det behövs bättre system för omställning, kompetensförsörjning och rehabilitering. Nya modeller för studiefinansieringen ska göra det möjligt för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens. Arbetet med detta ska i samverkan mellan staten och arbetsmarknadens parter.

• Korttidsarbete ska göra det möjligt för anställda att behålla anställningen och kompetensutvecklas under en lågkonjunktur, i stället för att sägas upp.

Källa: Socialdemokraterna