Utrikesfödda har i större utsträckning tidsbegränsade anställningar.

Siffror visar att i jämförelse med inrikes födda uppgår skillnaden till 8,2 procentenheter för hela arbetsmarknaden.

Förra året hade 13,6 procent av de inrikes födda tidsbegränsade anställningar. Medan motsvarande siffra för utrikes födda var 21,8 procent.

– De utrikesfödda har färre alternativ, de har större desperation att få ett jobb. Har man så dåligt förhandlingsläge, då är man beredd att ta de här jobben, säger Tomas Berglund, professor i sociologi på Göteborgs universitet och expert på tidsbegränsade anställningar.

Siffrorna visar också att bland de utrikes födda har kvinnor oftare otrygga jobb.

En fjärdedel har tidsbegränsade anställningar – medan en femtedel av de utrikesfödda männen har den typen av arbete.

När det gäller inrikes födda ser det annorlunda ut. Av männen har 11,6 procent otrygga anställningar medan samma gäller för 15,7 procent av kvinnorna.

Siffrorna som SCB har tagit fram för Arbetets räkning handlar om alla tidsbegränsade anställningsformer: vikarie, timanställning, allmän visstidsanställning, provanställning, praktik, säsongarbete och projektanställning.

Professor Tomas Berglund menar att en längre tid med den typen av anställningar har negativa effekter för människor.

– Otrygga jobb har stora konsekvenser för den enskilde individen, till exempel när det gäller situationen på bostadsmarknaden, förklarar Tomas Berglund.

– Man har svårare att planera sin framtid. Det är lättare att hamna i perioder av arbetslöshet. När man har ekonomisk otrygghet kan det få väldigt negativa konsekvenser för individer. Hälsa, framtidstro, familjebildning och att skaffa barn påverkas negativt.

Arbetets siffror visar också att andelen otrygga jobb har ökat under flera år.

Andel med otrygga anställningar 2017

Tomas Berglund poängterar att tidsbegränsade anställningar ökade stort redan på 90-talet.

Men möjligheten att anställa tidsbegränsat har ökat, speciellt efter att den borgerliga regeringen införde allmän visstidsanställning.

– Tidigare fanns det begränsningar men efter 2008 har det i princip släppts fritt.

Men just utrikesfödda är extra utsatta på arbetsmarknaden. En förklaring kan, enligt Tomas Berglund, vara att arbetsgivaren först vill testa personen för att se om arbetstagaren faktiskt fungerar på jobbet.

– Jag tror säkert att många arbetsgivare hyser en större osäkerhet inför personer med invandrarbakgrund. Då blir deras behov att pröva och screena den arbets-sökande större och därmed arbetsgivarens tendens att ge ett tidsbegränsat kontrakt.

Även den grupp utrikesfödda som har studerat möter en tuff arbetsmarknad. Trots höga utbildningar från hemlandet är fasta anställningar långt borta.

– Vi har länge pratat om att det är svårt att få sina kvalifikationer erkända i Sverige. Det är inte säkert att arbetsgivare tror på dem, säger Tomas Berglund.

Tidsbegränsade anställningar

I sin egen forskning har han hittat siffror som visar på skillnader inom gruppen utrikesfödda.

Otrygghet som tär på kropp och själ

Nyheter

– Det skiljer 10 procentenheter mellan dem som är födda i Europa och dem som är födda i andra världsdelar. I gruppen födda inom Europa har 20–21 procent tidsbegränsade anställningar. Bland dem som är födda utanför Europa gäller det för 32 procent.

Statssekreterare Irene Wennemo, som svarar i arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons ställe, anser att siffrorna är bekymmersamma.

Hon konstaterar att tillsvidareanställning är viktig för både individen och samhället.

Störst skillnad i skola, vård och omsorg

Nyheter

S-MP-regeringen har försökt minska möjligheterna att stapla visstidsanställningar men det har, påpekar hon, varit svårt att få igenom mer verkningsbara förändringar i riksdagen.

Irene Wennemo tror därför att effekterna sannolikt är små.

– Vi tror inte att det påverkar mycket. Men det var vad vi kunde få igenom i riksdagen, eftersom vi har en borgerlig majoritet.

Samtidigt konstaterar hon:

– Vissa visstidsanställningar är helt okej, vi behöver vikariat när människor är föräldralediga men det som är väldigt problematiskt för en individ är att inte alls veta hur mycket man kommer att få jobba framöver.