– Vi kan inte se att lagstiftaren har indikerat på något sätt att det finns någon skillnad i sättet hur man får sin näring, och därför landar Högsta förvaltningsdomstolen i att det inte är en avgörande fråga, utan det är näringstillförseln som är det väsentliga, säger justitieråd Ulrik von Essen.

Den principiellt viktiga domen kommer att betyda mycket för de människor som sondmatas och som den senaste tiden blivit av med personlig assistans.

Försäkringskassan har nämligen gjort tolkningen att sondmatning inte är ett grundläggande behov som ger rätt till detta.

Men HFD kommer alltså fram till en annan slutsats.

Det första domen enligt Ulrik von Essen slår fast är hur man ska se på egenvård i förhållande till assistans utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Egenvård är i grunden en sjukvårdande insats, rent rättsligt.

– Det har funnits uppfattningar om att är det hälso- och sjukvård, då faller det utanför. Men i den här domen klargörs att förhållandet om någonting är egenvård inte diskvalificerar det från att ligga till grund för assistansersättning, säger han.

Personlig assistans gör att Meya kan leva ett vanligt liv

Reportage

Andra frågan är då om egenvård i form av sondmatning ska jämställas med måltid, som räknas som ett grundläggande behov i lagen.

– Det finner Högsta förvaltningsdomstolen att det ska göra, och konsekvensen av det är att sondmatning är ett grundläggande behov. Det har i praxis varit lite skilda uppfattningar om när det här grundläggande behovet börjar och slutar och där finner HFD att hela sondmatningen, från påkoppling till urkoppling innefattas i begreppet måltid, säger Ulrik von Essen.

Försäkringskassan skriver i ett pressmeddelande att det är bra att rättsläget nu är förtydligat, i och med att Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit att sondmatning kan räknas som ett av de behov som avgör om en person har rätt till statlig assistansersättning.

”En förutsättning är dock alltid att den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär”, skriver myndigheten.

”Vi kommer tillämpa detta i berörda ärenden”, säger rättschefen Eva Nordqvist i pressmeddelandet.

Maria Persdotter, förbundsordförande för organisationen Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU), rasar i ett pressmeddelande mot hur Försäkringskassan har tolkat och agerat på den tidigare domen från 2012:

”Försäkringskassan har uppenbarligen brutit mot lagen i flera år och under tiden har barn med funktionsnedsättning och deras familjer fått betala ett mycket högt pris.”

”Det är ingenting annat än en stor skandal att detta har fått fortsätta under flera år. Ansvaret för detta vilar på Försäkringskassans ledning men ytterst regeringen.”

Erika Nekham/TT