Oannonserade stickprovskontroller för att undersöka om arbetsgivare har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Det vill regeringen ge polisen rätt till, genom ändringar i utlänningslagen. Förslaget lämnades till lagrådet i januari.

– Det är oacceptabelt att arbetsgivare utnyttjar utsatta människor. Polisen får nu bättre verktyg att komma åt oseriösa arbetsgivare som bryter mot förbudet att anställa personer som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige, sa migrationsminister Heléne Fritzon (S) då.

I dagsläget får polisen bara gå in på arbetsplatser i motsvarande ärende om det finns konkret brottsmisstanke eller särskild anledning till kontroll.

Nu har förslaget om att utöka inspektionsrätten fått kritik från lagrådet.

De föreslagna paragraferna innebär att inspektioner får göras enbart i riskbranscher, till exempel hotell- och restaurangbranschen.

Polisen ska identifiera risksektorerna enligt en rutin som redan finns.

Lagrådet konstaterar att de risksektorer som polismyndigheten väljer ut inte offentliggörs utöver en årlig redovisning till regeringen.

Lagrådet slår fast att detta ”inger starka betänkligheter”. Man menar att enskilda har berättigat intresse av att få veta om en arbetsplats alls kan bli inspekterad.

Än starkare reagerar lagrådet på att polismyndigheten själv skulle få bestämma i vilka sektorer den får göra inspektioner.

I yttrandet ifrågasätts om det är förenligt med regeringsformen.

Lagrådet anser att det i stället bör anges direkt i lagen i vilka sektorer inspektioner får göras.