Tonläget är högt i hamnkonflikten i Göteborg. Arbetsgivaren, APM, har avtal med Transport. Ändå kan avtalslösa Hamnarbetarförbundet, som organiserar en majoritet av arbetarna i hamnen, ta till stridsåtgärder.

Läget har fått regeringen att inleda sin omdebatterade översyn av konflikträtten. Parterna har hittills misslyckats med att själva lösa situationen, medlare från Medlingsinstitutet gav upp i somras.

Arbetet listar lösningar som har lyfts i debatten:

1. Häng-/andrahandsavtal

Hamnarbetarförbundet tecknar ett avtal som efterliknar Transports. Då får de bland annat rätt till tid för fackligt arbete, men de får inte alls samma inflytande över avtalet som Transport. Hamnarbetarförbundet går inte med på att sälja sin konflikträtt på de premisserna.

Denna lösning har däremot lanserats av företaget och medlarna, och kallats hängavtal. Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, har lyft ”andrahandsavtal” som en lösning. Han säger till Arbetet att det är rätt term i det här sammanhanget – men att det i praktiken innebär i stort sett detsamma som hängavtal.

2. Trepartsavtal

Ett avtal där Hamnarbetarförbundet och Transport är jämbördiga på arbetstagarsidan. Sådana lösningar finns bland annat i skolvärlden, där två lärarfack förhandlar gemensamt. Detta har Hamnarbetarförbundet lobbat för och arbetsgivaren har sagt sig vara beredd att gå med på det. Men Transport vill inte. En anledning är att Hamnarbetarförbundets direktdemokrati med medlemsomröstningar. Det skulle skapa komplicerade förhandlingar enligt Transport.

3. Två separata avtal

Hamnarbetarförbundet får ett separat, fullvärdigt avtal för sina medlemmar. Då skulle Transport kunna kräva skadestånd av APM. Men Mats Glavå, docent i arbetsrätt, säger att de kan avstå sådana krav.

Hamnkonflikten

Dokument: 45 år av konflikt i Sveriges hamnar

Reportage

Det finns branscher där flera fack organiserar samma yrkesgrupper. Inom public service har både Unionen och Journalistförbundet (SJF) avtal. Det har skapat osämja då journalister har lämnat SJF för att Unionens avtal tidigare gav mer utrymme för visstid.

4. Hamnarbetarförbundets medlemmar byter förbund till Transport

I förra veckans Uppdrag granskning lyfte Jan Sjölin, statlig medlare som tidigare arbetat med konflikten, detta som en ”enkel lösning”. Han sa att Hamnarbetarförbundets tidigare medlemmar då skulle få majoritet i lokalavdelningen. I ett pressmeddelande den 22 januari vänder sig Transport till Hamnarbetarförbundet: ”Om ni verkligen är intresserade av ett kollektivavtal med tillhörande fredsplikt, välkomna till oss så tar vi ansvar tillsammans!”. Men Hamnarbetarförbundets medlemmar har valt att vara med i det förbund som från början är en utbrytning ur Transport. De jobbar på ett annat sätt än LO – bland annat med mer medlemsomröstningar. ”Hårresande” säger Mats Glavå om att en statlig medlare föreslår att en part avvecklar sig själv.

5. Lagstiftning

Sista maj ska en utredare presentera sin översyn av konflikträtten. Den är beställd av regeringen apropå hamnkonflikten. Utredaren ser över rätten till stridsåtgärder dels när det redan finns ett avtal och dels när stridsåtgärderna gäller något annat än krav på kollektivavtal. Arbetsgivarsidan har hela vägen önskat ändrade regler. Från fackligt håll möts utredningen främst av oro.