Ungdomsarbetslösheten ligger i dag på ofattbara 18 procent. Även om antalet 15-24-åringar som går arbetslösa har minskat något, är siffran alldeles för hög. En annan utmaning är att antalet arbetslösa är tre gånger högre bland utrikesfödda än bland inrikesfödda. När så stora delar av arbetskraften står utan jobb leder det till att många individer hamnar i ett utanförskap. En dyr utveckling – både för individen och för samhället.

Tyvärr finns det flera hinder för att utrikes födda ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Glädjande nog finns det vissa branscher och yrken som fungerar som en viktig inkörsport till det svenska samhället. En av dessa är taxi där över 45 procent av alla förvärvsarbetande är utrikes födda. Men vår bransch skulle kunna bidra med mer. Därför föreslår Svenska Taxiförbundet fyra åtgärder för att fler människor ska kunna bryta utanförskapet.

1. Slopa kravet på körkort i två år för att bli taxiförare.
Taxiföretag i hela landet skriker efter fler förare. Samtidigt hindras utrikes födda från att snabbt komma in i taxiföraryrket på grund av ett stelbent krav om att ha haft svenskt körkort i två för att få taxiförarlegitimation. Om spärrtiden slopas kan taxiföretagen anställa utrikes födda direkt och utbilda dem med både körkort och taxiförarlegitimation.

2. Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år.
Unga arbetslösa som vill bli taxiförare ges inte möjlighet att arbeta som det innan de fyllt 21 år. Konsekvensen är att många av dem tvingas välja mellan arbetslöshet eller andra svarta jobb med svagt arbetsskydd och obefintliga försäkringar.

3. Bygg ut SFI, Svenska för invandrare.
Ofta tar det för lång tid för utrikes födda med liten studievana att tillgodogöra sig det svenska språket. Dessutom finns det uppenbara tecken på att utbildningen har brister. Taxiföretagarna möter dagligen personer som vill bli taxiförare, men som inte kan göra sig förstådda trots genomförd SFI-utbildning. Taxi är ett serviceyrke som förutsätter goda språkkunskaper.

4. Vidga RUT till att omfatta taxitjänster
På samma sätt som det finns RUT-avdrag skulle det kunna finnas ett avdrag för taxi, och andra mobilitetstjänster, för den som inte äger en bil. RATT är vårt arbetsnamn på reformen. Det skulle leda till en kraftigt ökad efterfrågan på taxitjänster och fler riktiga jobb.

Om politikerna menar allvar med att få fler utrikes födda i arbete måste de våga pröva lösningar som gör det enklare att anställa och som stärker efterfrågan på tjänster i den personalintensiva sektorn. Öppenhet och mångfald präglar taxi redan idag. Med rätt förutsättningar skulle taxiföretagen kunna bidra med fler jobb och ett starkare Sverige.