LÄS OCKSÅ Debatt: Privatisera Arbetsförmedlingen – Grön Ungdom

Arbetsförmedlingens dagar kan vara räknade. En majoritet i riksdagen, Alliansen och Sverigedemokraterna, vill se att myndigheten läggs ned och ersätts med privata utförare.

Så nu även Miljöpartiets ungdomsförbundet Grön Ungdom som i ett debattinlägg av språkrören Hanna Lidström och Mårten Roslund tillkännager att vår myndighet ska läggas ned.

Motståndarna till vår myndighet, inklusive Grön Ungdom, anser att matchningen på den svenska arbetsmarknaden inte fungerar. Nyanlända integreras inte på arbetsmarknaden och ungdomar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsgivare får inte tag i arbetskraft vilket hämmar tillväxten. Det här är en bild av verkligheten som vi inom myndigheten delar.

Det som däremot är viktigt att belysa i sammanhanget är att faktiskt se vad som kan vara orsaken till de här matchningsproblemen. Först och främst kan konstateras att vi har en het arbetsmarknad just nu och att det råder full sysselsättning bland inrikes födda (knappt 3 procent). De personer som i dag är inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF) består till 75 procent av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden; nyanlända, funktionsnedsatta, äldre och personer som saknar gymnasieutbildning. Det här är personer som är svårare att matcha mot arbetsgivarnas behov och de krav som ställs på dagens arbetsmarknad. Det här är personer som behöver rustas för att komma närmare ett arbete.

Här arbetar Arbetsförmedlingen aktivt för att få de här personerna i arbete eller utbildning. Myndigheten ser med stort allvar på de här utmaningarna och just nu genomgår myndigheten en av sina största reformer någonsin, Förnyelseresan.

Den sjösattes i samband med att vår nya generaldirektör Mikael Sjöberg tog över rodret år 2014. Efter två år kan vi nu se resultaten av den här förändringen. Faktum är att Arbetsförmedlingen två år i rad har nått regeringens mål vad gäller ungdomsarbetslösheten och nyanlända.

Grön Ungdom pekar dock på att resultaten vad gäller nyanlända är alldeles för låga. De skriver att endast 16 procent av de nyanlända som har genomgått etableringsuppdraget har arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutat program. Det som språkrören missar här är de ytterligare 17 procent som faktiskt har en anställning efter 90 dagar, i det här fallet en subventionerad anställning men likväl en anställning. Statistik från 2016 visar att en tredjedel av personerna anställda med Nystartsjobb får fortsatt anställning efter att anställningsstödet har avslutats.

Enligt språkrören Lidström och Roslund är lösningen på arbetsmarknadens problem att privata utförare tar över matchningsuppdraget. Här lyfter de fram Australiens modell för arbetsförmedling som ett gott exempel. Dock visar både svensk och internationell forskning att privata utförare inte får fler personer i arbete.

Forskarna Björn Jansson och Hans Kilsved, som 2006 på uppdrag av bland annat Svenskt Näringsliv, genomfört en studie av Australiens modell, redogör att det är ”svårt att bedöma vilka effekter som är en följd av en stark utveckling på arbetsmarknaden och vilka effekter som är en följd av det nya sättet att driva arbetsförmedling”.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), genomför forskning på området. IFAU kan i samtliga sina forskningsrapporter (bl.a. 2009:23, 2012:24) konstatera att det i stort sett inte finns någon skillnad vad gäller resultaten när man jämför Arbetsförmedlingen och privata aktörer. Detta är anmärkningsvärt i sammanhanget.

Utvecklingsarbetet inom Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta. Förnyelseresan innebär att myndigheten jobbar med ständiga förbättringar och myndighetens resultat går i rätt riktning samtidigt som förtroendet pekar uppåt. Mikael Sjöberg säger: ”Vi är på rätt väg, men har lång väg kvar”.

Johan Berg, tre år som arbetsförmedlare

LÄS OCKSÅ Debatt/Replik: Fel att privatisera Arbetsförmedlingen, Grön Ungdom – Hanna Cederin, Ung Vänster