Foto: Janerik Henriksson/TT

ARBETET DEBATT. Agera mot slavliknande villkor i Haninges upphandlade skolskjutsar. Det kräver 20 undertecknare i ett öppet brev till Haninge kommun och Södertörns upphandlingsnämnd.

Att taxiförarna som kör specialtransporter (särskola, specialskola, LSS och rullstolstaxi) samt skolskjutsar i Haninge åt Sverigetaxi i Stockholm AB (Taxi 020) saknar försäkringar är mycket allvarligt. I kombination med långa arbetsveckor, ibland på upp till 60–75 timmar i veckan, utgör detta stora risker för såväl förare som resenär.

Att köra barn är ett stort ansvar. Att köra rullstolstaxi eller andra funktionsnedsatta människor är ett ännu större ansvar. En förare ska inte bara öppna dörren, utan ge service och assistera med in- och urklivning ur fordon, med bälte, med bagage inklusive till och från fordonet och skolbyggnad samt bostaden.

Alla arbetsmoment måste täckas av en arbetsskadeförsäkring eller sjukförsäkring. Om detta inte har tecknats åt förarna – genom taxibolaget eller via åkerierna – är det en skandal. Utöver dessa nämnda arbetsmoment är taxiförare dessutom en yrkesgrupp som alltid riskerar att utsättas för våld eller hot om våld. Inte heller detta täcks av en bilförsäkring.

Riskerna ökar när föraren är utarbetad. Det är därför allvarligt att taxibolaget inte följer upphandlingsmyndighetens riktlinjer som fastslår att den ordinarie arbetstiden i genomsnitt ska vara 40 timmar per helgfri vecka.

Att förare pressas att ta fler köruppdrag än vad som är hanterbart är ett direkt resultat av att förarna saknar garantilön och måste jobba uppåt 60–75 timmar i veckan för att komma upp i en dräglig lön. En 40-timmars arbetsvecka brukar enligt uppgift endast inbringa mellan 11 000–13 000 kronor i månaden. Pressen att ta köruppdrag är också kopplad till risken att bli av med jobbet, vilket tydligt framgår av ett brev taxibolaget skickat ut till förarna:

”Vi [har] börjat att kalla in förare till obligatoriska möten, där vi går igenom vikten av att ALLTID tacka JA på alla köruppdrag. Fortsätter föraren dock att tacka NEJ till en stor andel körningar även i framtiden, så kommer man inte att erbjudas möjligheten till fortsatt arbete på Sverigetaxi” (Sverigetaxi/020 veckonytt nr 44 2016).

Pressen att ta köruppdrag och de långa arbetsdagarna leder ofrånkomligen till dröjsmål i hämtningar och lämningar. I de kommersiella villkoren mellan Haninge kommun och leverantören är det leverantören (Sverigetaxi/Taxi020) som ska betala vite om 500 kronor om instruktionerna i en beslutad beställning ej efterlevs, om tidspassningen inte hålls eller om hämtning sker senare än 20 minuter efter utsatt tid.

Detta belopp kräver leverantören av åkeriet, som i sin tur i många fall kräver hela beloppet av föraren, vilket är ett brott mot Lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Löneavdraget för föraren är dessutom 600 kronor per tillfälle, 100 kronor högre än det belopp leverantören avkrävs. Dessa slavliknande villkor cementeras av förarnas ständiga oro att synliggörande av dessa villkor leder till att de avskedas samt svartlistas/blir av med sin licens.

Just nu tvingas förarna skriva under ett nytt dokument – ”Godkännande av ordningsregler samt tystnadsförbindelse” – från Cabonline (ägare av Sverigetaxi). ”Som förare på taxibolaget är du en reklampelare för företaget”, står det bland annat i avtalet. ”Jag talar väl om […] företaget och är en stark ambassadör för taxibolaget”, är en annan lojalitetsformulering förarna tvingas skriva under. Vid överträdelser har taxibolaget enligt dokumentet rätt att dra in förarens bolagslegitimation.

Lojalitetsdokumentets formuleringar går stick i stäv med Haninge kommuns upphandlings­policy som säger att ”anställda hos leverantör omfattas av motsvarande meddelarfrihet som gäller för anställda i kommunerna”. Men det har nu också kommit till vår kännedom att detta krav ändå saknas i avtalen mellan Haninge kommun och Sverigetaxi/Taxi 020.

Inga av dessa problem vi tar upp här hade varit möjliga om det i upphandlingen hade ställts krav på kollektivavtal eller villkor motsvarande kollektivavtal – krav vilka faktiskt ställs i upphandling av LOV hemtjänst i samma kommun.

Vi undrar hur det kan komma sig Haninge kommun/Södertörns upphandlingsnämnd ställer lägre krav på företag som ansvarar för transport av barn och funktionsnedsatta än på företag inom hemtjänsten?

Vad gäller arbetsvillkor har åkarna – det vill säga taxibolagets underleverantörer – samma usla villkor som deras anställda förare. Åkarna kör själva bilar med lika långa arbetsveckor, utan garantilön och utan försäkringar. Alla krav på bättre villkor måste möjliggöras i hela ansvarskedjan.

Taxibolaget ska inte tillåtas skylla på sina åkare under förevändning att det är åkarna som anställer förarna. Det är taxibolaget som skall möjliggöra för åkarna att både för sig själva och sina anställda ha råd att ha exempelvis försäkringar. Som det står i avtalet mellan Haninge kommun och taxibolaget:

”Leverantören har fullt ansvar för den underleverantör som denne anlitar för föreliggande uppdrag. I Leverantörens ansvar ingår att tillse att också underleverantör uppfyller de krav som Kommunen ställer på Leverantören”.

Vi manar Haninge kommun/Södertörns upphandlingsnämnd att agera för trygga villkor för förarna (både åkare och anställda förare) såväl som för barn, funktionsnedsatta samt andra resenärer. Detta genom att skärpa tillsynen samt även de formella kraven rörande följande grundläggande områden.

1.Alla förare ska ha arbetsskadeförsäkring och sjukförsäkring.
2.Upphandlingsmyndighetens riktlinjer om ”Arbetsrättsliga villkor för taxiförare” måste följas.
3.Otillåtna löneavdrag får ej förekomma.
4.Leverantörens lojalitetsdokument ska utredas som ett avtalsbrott. Upphandlingspolicyns krav på meddelarfrihet – en motsvarande meddelarfrihet som gäller för anställda i kommunen – ska även gälla avtal gällande skolskjutsar och specialtransporter.
5.Leverantörer av skolskjuts och specialtransporter ska förbinda sig att följa samma krav som hemtjänstföretagen: kollektivavtal eller villkor motsvarande kollektivavtal.

Maqbool Nanng, Ordförande Taxiklubben
Elisabeth Lundblad, Sekreterare Taxiklubben
Allonias Sebhatu, Styrelseledamot Taxiklubben
Mikael Olsson, Ordförande Taxisektionen Transport avd. 5 (Stockholm)
Jan Spanedal, Vice ordförande Miljösektionen Transport avd. 5 och ordförande på Renoklubben
Jenny Bengtsson, Ordförande Hotell- och restaurangfacket Stockholm-Gotland
Johnny Nadérus, Ordförande Seko Stockholm
Gunnar Westin, Vice ordförande Seko Stockholm
Mikko Svensson, Ledamot Seko Stockholm
Enzo Costa, Ordförande Unga Byggare Stockholm-Gotland
Sofie Markstedt, Ordförande Lärarnas Riksförbunds studerandeförening Stockholm
Pia Koponen, Samordnande arbetsplatsombud för Kommunal på Nobina Södertörn
Petri Myllykoski, Huvudskyddsombud för Kommunal på Tyresögaraget
Katja Raetz, förtroendevald och skyddsombud Vårdförbundet på Jordbro vårdcentral
Martin Afzelius, Ledamot GS-facket avd. 9 (Östra Svealand)
Sten Celander, Fd ordförande GS-facket Interprintklubben avd. 9
Lotta Pilarp, Ordförande Attention Haninge
Carina Wellton, Ordförande Solrosuppropet
Ulf Andersson, Organisations- och ekonomikonsult, ordförande Kreativa fonden
Carlos Bellange, Entreprenör