Foto: Marcus Ericsson/TT

Antalet godkända arbetssjukdomar har minskat de senaste 20 åren. Samtidigt har antalet anmälningar till Afa försäkring mer än fördubblats under den senaste femårsperioden.

År 2014 anmälde drygt 9 200 personer arbetssjukdomar till parternas försäkringsbolag Afa försäkring. Det är mer än dubbelt så många som år 2009, då knappt 4 000 anmälningar kom in. En förklaring till att anmälningarna ökar är enligt Afa att det blivit lättare att anmäla sedan en webbanmälan infördes 2012. En annan är att betydligt fler anmäler sjukskrivningar på grund av psykiska diagnoser.

Att fler anmäler psykiska problem som arbetssjukdomar innebär också att fler får avslag på sina ansökningar. De psykiska diagnoserna är tillsammans med besvär från rörelseapparaten, svårast att få godkända. Antalet avslag i förhållande till anmälningar är betydligt fler för dessa diagnoser än för andra.

Flest godkända arbetssjukdomar gäller diagnoser som beror på vibrationer och buller.

– De som drabbas av buller och vibrationsskador är främst män i typiska arbetaryrken. Det handlar ofta om industriarbetare och byggnadsarbetare, säger Anna Weigelt, gruppchef för analysgruppen på Afa försäkring.

I ett längre perspektiv, från 1994-2014, har antalet godkända arbetssjukdomar minskat. Den främsta anledningen till det är ändringar i arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen. Sedan 2011 ökar de godkända arbetssjukdomarna dock svagt igen.

Mest minskar de godkända arbetssjukdomarna för besvär i rörelseapparaten. Då dessa diagnoser, till skillnad från buller och vibrationer ofta drabbar kvinnor har andelen kvinnor som får godkända arbetsskador också minskat. År 1994-1995 gällde 34 procent av de godkända arbetssjukdomarna kvinnor. År 2013-2014 var andelen nere i 19 procent.

Med arbetssjukdomar menas de arbetsskador som inte uppstår vid olyckor eller plötsliga händelser.