Vill man uppnå ett jämställt samhälle måste det finnas en klassmedvetenhet, slår LO fast i årets jämställdhetsbarometer där temat är löner.

– Vi kan inte ha en löneskillnad mellan kvinnor och män på 12 procent. Det är en kvarleva från medeltiden, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Rapporten, som släpptes under torsdagen, visar att arbetarkvinnors löner halkat efter de senaste åren. Mellan 2012 och 2014 ökade arbetskvinnornas lön minst med 5,5 procent. Medan tjänstemanna-kvinnornas lön ökade mest med 9,3 procent under samma tidsperiod.

– För att höja arbetarkvinnornas löner måste det ske en uppvärdering av yrken och yrkeskompeten-ser i kvinnodominerade arbetarbranscher. Det är vårt uppdrag att se till att det sker genom att vi informerar om hur verkligheten faktiskt ser ut, och ett gediget opinionsarbete. Tjänstemannakvinnornas fackförbund har lyckats där, nu måste vi göra detsamma, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Rapporten visar också tydligt att löneskillnaden mellan män och kvinnor ökat drastiskt de senaste åren. Den lägsta genomsnittslönen på 17 860 kronor i månaden (före skatt) tjänar kvinnor i arbetaryrken, och den högsta genomsnittslönen på 39 760 kronor i månaden tjänar män i tjänstemannayrken.

Om den senaste tidens diskussioner till förmån för sänkta lägstalöner skulle bli verklighet kommer det att slå hårt mot de redan underbetalda arbetarkvinnorna, enligt LO.

Detta eftersom förespråkarna av sänkta lägstalöner lyfter fram lönerna i kvinnodominerade arbetaryrken som ett problem.

– Jag tror att det handlar om okunskap, säger Karl-Petter Thorwaldsson. De som förespråkar sänkta lägstalöner vet inte att kvinnor i detaljhandeln har en genomsnittlig lön på 15 910 kronor, före skatt.

– Visste de det förstod de också att det inte finns mycket att sänka.

Jämställdhet - vad LO vill

LO:s åtgärder för en mer likvärdig och jämställd fördelning av tid, makt och pengar:

• Tid. Fler ska få möjlighet att arbeta heltid. Föräldraförsäk-ringen ska delas mer lika. Skat-te--subventionerade hushållsnära tjänster ska avskaffas. Allmän förskola införs från två års ålder och barnomsorg på obekväma arbetstider. Förstärkta sats-ningar på välfärden.

• Makt. Stärkt anställnings-trygg-het. Bättre förebyggande arbets-miljöarbete. -Kraftfulla in-vesteringar i bostäder, infra-struktur, vård, skola och om-sorg. Satsningar på ökad bemanning och resurser till skatte-fi-nan-si-erade verksamheter.

• Pengar. Lägstalönerna ska prioriteras, och arbetsmark-na-dens parter ska ta ett betydligt större ansvar för jämställda löner. Regeringen behöver driva en politik som leder till jämlika ekonomiska villkor.