När Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har fest kan det bjudas på upp till fyra glas, helt i enlighet med arbetsgivarorganisationens alkoholpolicy. Tjänstemannaförbundet för de anställda i kommuner och landsting, Vision, har däremot striktast policy av alla i Arbetets enkät: personalen bjuds aldrig på alkohol.

Arbetet har ställt enkätfrågor om alkohol- och representationspolicy till fackliga centralorganisationer, samtliga LO-förbund och de större TCO- och akademikerförbunden samt till arbetsgivarnas organisationer. Vi frågade också om förbundens totala representation med alkohol 2014 (året valdes på grund av att redovisningen för 2015 för det mesta ännu inte är tillgänglig). Intern avser egen personal och förtroendevalda, extern representation är representation med gäster utanför den egna organisationen. Det här är förbundens egna svar. Medlemsantalen är avrundade till närmaste tusental.

LO – Sprit, men bara till jul
• Anställda och förtroendevalda på LO ska enligt organisationens representationspolicy aldrig representera med alkohol dagtid. På kvällen får öl och vin förekomma i samband med representation.
• Sprit får bara förekomma till julbordet, då bjuds varje anställd på en snaps, förutom öl eller vin.
• År 2014 uppgick LO:s sammantagna representation till 284 503 kronor. 106 167 kronor av detta utgjordes av LO:s valupptaktskonferens. Alkohol kostade sammantaget 74 897 kronor av denna representation. Av detta var 31 000 kronor internrepresentation.
• LO har en alkohol- och drogpolicy och även en särskild representationspolicy.

TCO – Vin som fylls på
• På kongressmiddagen vart fjärde år, förbundskonferensen vartannat och på den årliga julfesten bjuds deltagarna på ett glas vin med påfyllning eller en öl. Alkoholfria alternativ finns förstås.
• Hur såg det ut i praktiken 2014? Extern alkoholrepresentation förekom tolv gånger totalt. Den kostade 118 444 kronor. Intern alkoholrepresentation kostade 18 982 kronor.
• TCO har två policyer på området – en som rör alkohol och droger på arbetsplatsen och en representationspolicy. Rätten att representera med alkohol är begränsad till ordförande, kanslichefen och avdelningscheferna. För att bjuda på alkohol vid sådana tillfällen eller på konferenser ska tillstånd inhämtas i förväg av ordföranden eller kanslichefen.

Saco – Striktare policy på gång
• Saco har inlett arbetet med att revidera en äldre representationspolicy som lite svävande talar om att alkohol ska serveras med måtta. Förslaget, som ännu inte är taget av styrelsen, ska sätta på pränt den praxis som kommit att gälla vid de speciella tillfällen då alkohol bjuds: två glas vin eller öl per medarbetare
• Den hittills rådande skrivna policyn har inte uteslutit starkspritsrepresentation vid extern representation. ”I undantagsfall kan med restriktivitet starksprit vara lämpligt. Samråd med ordförande eller kanslichef skall i detta fall tas.”
• Hur såg det ut i praktiken 2014? Alkoholrepresentation internt uppgick till 30 486 kronor, externt till 88 088 kronor.

Kommunal – 522 000 medlemmar – Ovanligt vidlyftigt
• Kommunals ovanligt vidlyftiga representation var upprinnelsen till vår enkät, men förbundet har själva inte svarat på våra frågor.
• Känt är – genom tidningen Kommunalarbetaren – att förbundet tillåter även starksprit. Dock talar man som alla andra om måttlighet.
• I Kommunals policy står det att representation med alkohol får ske i samband med middag och i ”måttlig mängd”. Starksprit ”får bara undantagsvis förekomma och ska då kunna motiveras utifrån sitt sammanhang”.
• Vi har inte fått något svar på vad representationen kostade 2014.

IF Metall – 316 000 medlemmar – Aldrig sprit
• IF Metall har en alkohol- och drogpolicy och en representationspolicy. På kurser bjuds aldrig på någon alkohol. Till julbord och på konferenser bjuds på två glas vin eller öl för den som önskar.
• IF Metall representerar aldrig med spritdrycker.
• Förbundet har inte lyckats ta fram siffror för hela 2014. Till julbordet 2015 kostade alkohol totalt 11 000 kronor för 99 närvarande personer. 2014 var kostnaden ungefär densamma. Extern representation är tillåten för förbundsledningen och några högre tjänstemän.

Hotell- och restaurangfacket HRF – 30 000 medlemmar – Tre glas vin på kongressfesten var ”ett undantag”
• HRF har ett representationsreglemente som anger att representationen ska begränsas till de ramar om kostnader som finns i skattelagstiftningens regler för högsta avdragsgilla belopp. Förbundet har också en alkohol- och drogpolicy.
• Hur såg det ut i praktiken 2014? HRF hade kongress 2014 och på kongressfesten gjordes ett avsteg från reglementet. En alkoholfri drink plus tre glas vin eller öl bjöds till alla deltagare, notan blev 400 kronor per person eller 80 200 kronor för alla 200 deltagare. Därutöver uppgick kostnaderna för dryckesrepresentation till 12 339 för intern representation (där avtackningen av avgående ordförande uppgick till 7 594 kronor och då även externa gäster var inbjudna).
• Övrig extern representation uppgick till 21 036 kronor.

Pappers – 19 000 medlemmar – Sprit får förekomma
• Pappers har ingen särskild alkoholpolicy. Frågan om alkohol i samband med representation tas upp i förbundets etiska regler, som man beslutar om på förbundsårsmötet. Där står skrivet att ”i alla sammanhang gäller utgångspunkten för det fackliga uppdraget – det vill säga att företräda medlemmarna, vilket kräver måttfullhet med alkohol”.
• Men medan många andra förbund uttalat utesluter spritdrycker godkänner Pappers ”drink/snaps och/eller avec” förutom öl och vin till maten vid tillfällen som kongressmiddagar, julfest för personal och pensionärer och även vid middagar vid jubileum och avtackning.
• Hur såg det ut i praktiken 2014? Totalt la Pappers 77 455 kronor på alkohol vid representation 2014. 25 253 av detta var rent intern representation för personal, pensionärer och förbundsstyrelse.

Elektrikerförbundet – 24 000 medlemmar – Aldrig dagtid
• Förbundet har en alkoholpolicy och tillåter två glas vin eller öl till julbordet, men ingen starksprit. På kurser är sådan representation mycket sparsam och uppgick 2014 till en total kostnad av endas 936 kronor.
• Förbundsledning och tjänstemän får representera med alkohol. Enligt alkoholpolicyn får ingen alkohol förekomma vid representation på arbetstid, alltså dagtid. • Hur såg det ut i praktiken 2014? Internt representerades med alkohol för 80 629 kronor. Extern alkoholrepresentation kostade 27 717 kronor.

Målareförbundet – 14 000 medlemmar – ”Tjänstbar” efter tjänstebaren
• ”Sparsamhet” råder vid kurser och konferenser, enligt förbundet. Men till julbordet bjuds deltagarna på två glas vin eller öl och en snaps. 2014 uppgick kostnaden för alkoholrepresentation – intern och extern – till 60 792 kronor.
• Förbundet har en alkohol- och drogpolicy. Den tar upp vad man kan göra när någon har problem och förmanar att vid intern och extern representation företräder alla Målareförbundet och tar ansvar för sitt agerande. Vidare skrivs i policyn: ”Arbetar man dagen efter en representation/fest gäller – som övriga dagar – att man ska vara tjänstbar”.

Fastighets – 30 000 medlemmar – ”Ska tåla offentlighet”
• Fastighets har en kortfattad policy kring representation som antagits av förbundsstyrelsen. Den talar om ”allmän restriktivitet” med alkohol och att all representation ska tåla offentlighetens ljus.
• Hur såg det ut i praktiken 2014? Fastighets hade kongress detta år och alkoholen vid intern representation kostade totalt 148 127 kronor, varav 118 480 avsåg kongressen. Konsumenterna av denna alkohol specificeras som kongressombud, övriga förtroendevalda, anställda och svenska och internationella gäster.
• Utöver detta förekom alkoholrepresentation externt för 51 923 kronor.

GS-facket – 50 000 medlemmar – Ett glas vid avtackning
• All representation ska ske med måttlighet, enligt GS-fackets alkoholpolicy. Vid avtackningar och födelsedagar bjuder förbundet på högst ett glas vin eller en öl per person.
• Hur såg det ut i praktiken 2014? GS har istället svarat på läget 2015. Då bekostade förbundet alkohol vid intern representation för sammanlagt  54 381 kronor.
• Extern representation av alkohol kan man inte svara på, men är små belopp eller ”obefintlig mängd”, enligt kommunikationschefen Anette Niska-Andersson.

Seko – 114 000 medlemmar – Ingen sprit får förekomma
• Numera förekommer ingen som helst bjudalkohol på Sekos kurser och konferenser. Den som vill dricka alkohol får betala med egna pengar. Till julbord bjuds på två glas vin eller öl, men ingen sprit.
• Seko har inte kunnat ta fram siffrorna för vad alkoholrepresentation kostade år 2014.
• Förbundet har en alkohol- och drogpolicy. Den tar upp hur man kan hjälpa den som har problem, och den stipulerar också att måttlighet med alkohol ska iakttas vid  representation.

Transport – 61 000 medlemmar – ”Uttalad oskriven policy”
• Transport har ingen skriven alkoholpolicy, men enligt ordförande Lars Lindgren en ”uttalad oskriven policy” om måttlighet, sedan många år tillbaka. I klartext betyder den att det aldrig ska bjudas på mer än två glas vin eller öl vid representation. Vid enstaka mer speciell representation med exempelvis utländska gäster kan till detta komma en aperitif eller en avec.
• Hur såg det ut i praktiken 2014? Transport har inte på den relativt korta tid Arbetets enkät medgav lyckats separera alkoholkostnaderna på representationskontot. Totalsumman för representation var år 2014 260 000 kronor.

Byggnads – 102 000 medlemmar
• Vid intern representation bjuds på högst två glas vin eller öl.
• Byggnads har inte svarat på fler frågor.

Handels – 157 000 medlemmar – VU avgör vad som passar
• Handels har besvarat enkäten med sin representationspolicy, som för intern representation och julbord är högst två glas vin per person. För extern representation är formuleringen lite mer öppen:
• ”Vid representation vid speciella tillfällen och/eller av externa gäster har verkställande utskottet (VU) att avgöra vad som är passande, men att det även här omfattas av restriktivitet.”
• Hur såg det ut i praktiken 2014? Ej svar. Handels har inte kunnat separera vad som är alkohol på förbundets representationskonto. Totalrepresentationen har redovisats för 2015: 599 000 kronor. Förbundet skriver också att man kontrollerar alkoholens del av representationen med stickprovskontroller.

Livsmedelsarbetareförbundet – 30 000 medlemmar – Snapsar i undantagsfall
• Livs har en alkoholpolicy och ett representationsreglemente som för  såväl intern som extern representation sätter en gräns på två glas vin eller öl.
• Dock görs undantag vid det stora julbordet i samband med decembers personalkonferens för samtliga ombudsmän, administrativ personal och förbundsstyrelse. Där bjöds det förutom dessa två glas en till två snapsar till dem som önskade.
• Livs representerade 2014 internt med alkohol för totalt 55 500 kronor, externt för 15 500 kronor. All representation ska godkännas av förbundsledningen.

Musikerförbundet – 2 500 medlemmar – Restriktivt, är uppdraget
• Inom Musikerförbundet är det bara förbundsordföranden som tillåts representera externt. Vid julbordet bjuds det på två glas vin eller öl till maten, vissa år har det också bjudits en snaps per person.
• Det finns ingen skriven policy, men ett uttalat uppdrag från styrelsen att vara restriktiv.
• Hur såg det ut i praktiken 2014? Internt kostade alkoholrepresentation 8 737 kronor, externt 155 kronor. Därtill finns som ett ett särskilt projekt ”Studioräven prisutdelning” med inbjudna musiker och artister, där det representerades för 6 001 kronor.

Sveriges ingenjörer – 144 000 medlemmar – Nykter jullunch
• Här finns en alkoholpolicy och en policy för bland annat representation och gåvor. Julbord bjuder förbundet på i form av en jullunch dagtid, utan alkohol. Enligt förbundets alkoholpolicy ska förekomst av alkohol vid representation präglas av återhållsamhet och alkoholfritt alternativ alltid erbjudas.
• 2014 representerade man med alkohol internt för totalt 63 736 kronor (456 personer deltog). Externt kostade representationen med alkohol 43 157 kronor, 182 personer deltog.

Jusek – 83 000 medlemmar – Med odefinierad måtta
• I Juseks alkoholpolicy tillåts ingen alkohol dagtid. I en del andra sammanhang kan måttlig alkoholkonsumtion tillåtas, sägs det, utan någon exakt definition kring hur många glas det handlar om.
• Attraktiva alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas, skriver man i policyn. Inga siffror redovisas i svaret på vår enkät.

Akademikerförbundet SSR – 67 000 medlemmar – Två glas vin, aldrig sprit
• Två glas vin eller öl per person får enligt Akademikerförbundet SSR:s representationspolicy förekomma vid middagar på kurser och konferenser som varar mer än två dagar.
• Någon särskild alkoholpolicy har förbundet inte. Sprit får inte förekomma.
• Hur såg det ut i praktiken 2014? Inga totalbelopp redovisas i svaret på vår enkät.  Men förbundet svarar att man följde policyn att lunch inte får kosta mer än 200 kronor och en middag inte mer än 600 kronor.

Läkarförbundet – 47 000 medlemmar – Inte över 20 procent alkohol
• Läkarförbundet har en alkohol- och drogpolicy i vilken det är inskrivet att måttlighet ska iakttas vid representation. Drycker med alkoholhalt över 20 procent ska inte serveras, enstaka undantag kan medges när förbundet är värd för internationella gäster ”eller vid andra särskilda tillfällen.”
• Hur såg det ut i praktiken 2014? Öl och vin – alltid i samband med mat – erbjöds vid särskilda tillfällen.
• Totalt uppgick kostnaden för förbrukning av vin och öl i förbundets personalrestaurang i Stockholm till cirka 45 000 kronor. De som konsumerade detta var förtroendevalda, besökare och kansliets och Läkartidningens personal.

Lärarförbundet – 234 000 medlemmar – Presidiet kan fatta beslut
• På regionala kurser och konferenser bjuds normalt inte på någon alkohol alls. Presidiet, ledningsgruppen och chefen för internationella enheten kan fatta beslut om att vid särskilda tillfällen.
• Hur såg det ut i praktiken 2014? Lärarförbundet redovisar inte alkohol separat på representationskontot, men stickprov ger vid handen att internt uppgick kostnader för alkohol till 10 000 kronor totalt, för extern representation till ca 20 000 kronor.

Lärarnas Riksförbund – 90 000 medlemmar – Inga beslut efter alkoholintag
• Förbundet har möjlighet att bjuda på alkohol, alkoholfritt alternativ ska finnas. Det får inte förekomma alkohol i direkt samband med beslutsfattande. När de bjuds är gränsen max två glas vin eller öl. Aldrig starksprit.
• Hur mycket förekom 2014? Ej svar, alkohol har inte särredovisats.

Unionen – 622 000 medlemmar – ”Stor restriktivitet”
• Representation under normal arbetstid är alkoholfri, efter arbetstid kan ”i särskilda fall” vin eller starköl serveras. Vi senaste julfesten var den enda alkohol som bjöds vinglögg till fördrink. I förbundets representations- och serveringspolicy anges som en gräns 50 cl starköl per person eller att en flaska vin delas på tre.
• Konsumtion av starksprit kan förekomma men ska alltid godkännas av antingen kanslichef, HR-chef eller förbundspresidiet.
• Hur såg det ut 2014? Unionen svarar att man hänvisar till förbundets årsredovisning. Av den framgår dock inte några summor för representation över huvud taget. Externa revisorer kontrollerar efterlevnad av policyer.

Vårdförbundet – 114 000 medlemmar – ”Frågan är liten”
• Vårdförbundet har en restriktiv hållning, men ingen övergripande policy för hela förbundet kring alkohol och representation. Dock tycks man hålla på principen att nästan ingen alkohol alls ska bjudas.
• Vid senaste julmiddagen 2015 var det starkaste som bjöds lättöl. Vissa avdelningar har en policy om total alkoholfrihet, på andra kan ”ett glas vin till vissa middagar” förekomma.
• Hur såg det ut i praktiken 2014? Ej svar.

Fackförbundet ST – 92 000 medlemmar – Vid tillfällen av festlig karaktär
• Vid särskilda tillfällen får vin och öl serveras, enligt Statstjänstemännens alkoholpolicy. Hållningen ska vara restriktiv, så att den inte kan ifrågasättas av medlemmarna och för att motverka missbruk. Praxis är två glas vin eller öl per person och ingen sprit.
•Statstjänstemännen har inte till Arbetet redovisat hur mycket pengar man la på alkohol 2014, eftersom den inte är separerad i den egna bokföringen.

Vision – 180 000 medlemmar – Nyktrast kansli av alla
• ”Vision är en fair union och bjuder inte på alkohol för medlemmarnas pengar”. Så heter det i Visions policy, och detta följs med ett fåtal undantag, som handlar om extern representation. När sådana undantag sker ska de godkännas av förbundsordföranden.
• För hur stora belopp representerades med alkohol 2014? Internt: 0 kronor. Externt: Ungefär 2 000 kronor.

Arbetsgivarna

Även arbetsgivarnas organisationer har fått Arbetets enkätfrågor. Flera har delat med sig sin policy för alkohol och representation, men viljan att vara transparent med sina vanor har generellt varit betydligt mindre än bland de fackliga organisationerna.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL – Kan bli fyra glas
• SKL har riktlinjer för extern och intern representation där det bland annat stipuleras att alkoholfritt alternativ alltid ska finnas och att ingen ska behöva motivera sitt nej tack till alkohol. Spritrepresentation får int förekomma.
• Mängden alkohol som kan bjudas är något mer generös än vad som gäller i de flesta organisationer, enligt policyn som lyder: ”Vid alla tillfällen då vår organisation, förtroendevalda och/eller tjänstemän, bjuder på alkohol är en vägledande gräns att det serveras högst ett glas vin till förrätten och ett glas vin med påfyllning till huvudrätten. Eventuellt kan en välkomstdrink erbjudas i vissa fall.”
• Vad denna förhållandevis liberala policy kan leda till i kostnader på ett år får vi dock inte veta. Avdelningschefen för administration, Lena Dahl, svarar i ett mejl på vår fråga: SKL inte lyder inte under offentlighetsprincipen, vi lämnar inte ut uppgifter om kostnader.

Almega – Återhållsamt
• Almegas representation ska präglas av återhållsamhet och omdöme. Almega ska ha en återhållsam hållning vad gäller alkoholhaltiga drycker i samband med representation.
• Ledningen avgör när det är lämpligt att servera alkohol. En  policy för riskbruk och skadligt bruk finns också.
• Almega skriver om hur det i praktiken såg ut 2014 att det inte är något man har ”anledning att lämna ut”.

Vårdföretagen – Följer policyn
• Det enda av förbunden i Almega som har svarat på enkäten gör det kort: Man följer paraplyorganisation Almegas representationspolicy, har en riskbrukspolicy och lämnar inte heller ut några summor.

Svenskt Näringsliv – Måttliga undantagsfall
• Svenskt Näringsliv tillåter alkohol endast i undantagsfall, och definierar dem till avtackningar, uppvaktningar, personalfester utanför ordinarie arbetstid och vid tillfällen som en kick-off och liknande. Alkoholen ska vid dessa tillfällen hanteras med omdöme, så även vid extern representation.
• Till skillnad från många andra organisationer anger inte svenskt Näringsliv någon nivå i fråga om lämpligt antal glas.
• Policyn om alkohol och droger tar också upp hur man ska hantera då någon har alkohol- eller drogproblem.
• Alkoholen inom representation särredovisas inte inom organisationen, som därför inte svarar med någon summa för 2014.