Regeringen vill förhindra att utlandsregistrerade lastbilar tar inrikeskörningar i Sverige utan tillstånd, så kallad cabotage.

Från och med den 1 januari gäller nya regler som innebär att en överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport ska leda till en sanktionsavgift på 40 000 kronor, enligt ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

Dessutom införs en lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd som innebär att en polisman eller tulltjänsteman får omhänderta fordonsnycklar eller annat föremål som behövs för färden. Skälet kan vara att en sanktionsavgift inte betalas eller att fordonet har stora trafiksäkerhetsbrister.

”Regeringsbesluten är viktiga för den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Genom besluten ges seriösa åkeriföretag ökad möjlighet att konkurrera på lika villkor”, säger infrastrukturminister Anna Johansson i en skriftlig kommentar.