Arbetsförmedlingen ska väga kvantitet mot kvalitet innan någon får ett jobb med bidrag till lönen. Det är en synpunkt som LO framför i sitt remissvar till regeringen på den statliga utredningen om felaktiga utbetalningar från Arbetsförmedlingen.

Det ska vara lika viktigt att kolla sådant som risk för fusk och snedvriden konkurrens som att fylla en kvot. Det är andemeningen i resonemanget.

LO vill att Arbetsförmedlingen ska följa reglerna och samråda med facket. Arbetsförmedlingens interna stickprovskontroll av lönebidrag visade att det bara sker inför hälften av besluten.

– LO ser detta som djupt beklagligt.

Ett av utredningens förslag, som LO stöder, är redan genomfört. Regeringen har beslutat om att införa ett tak på 22 000 i månaden i nystartsbidrag till löner. Tidigare fick arbetsgivarna bidrag för hela lönen, oavsett belopp. Följden har blivit att det förekommer löner på över 100 000 kronor i månaden.

Alla andra bidrag till löner har takbelopp. De innebär att endast löner uppemot 17 000 kronor subventioneras. Resultatet blir de flesta jobb med bidrag till lönen hamnar i låglönebranscher. LO vill höja taken till en bra bit över medellönen på hela arbetsmarknaden. Då öppnas fler branscher för jobb med bidrag.

Arbetsförmedlingen behöver inte samråda med facket om nystartsjobb. LO vill ändra på det. LO vill också ha krav på kollektivavtalsliknande villkor för nystartsjobb. Dessutom vill LO, precis som utredningen, att nystartsjobben ska bedömas ur arbetsmarknadssynpunkt.

Den ordningen vill LO inte ha vid yrkesintroduktion för unga. Orsaken är att arbetsmarknadens parter har skrivit kollektivavtal om de nya jobben för unga. Därmed är det inte fråga om någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Parterna ska se till att kollektivavtalen efterlevs.

LO håller med utredningen om att Arbetsförmedlingens interna rutiner för att motverka felaktiga utbetalningar behöver bli bättre. LO vill att arbetsmarknadens parter ska vara med i arbetet med att identifiera risker och föreslå åtgärder.

– Åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar ska ses som viktiga insatser för att stärka arbetsmarknadspolitikens legitimitet, något som LO ser ett tydligt behov av att göra, står det i remissvaret.

LO vill att Arbetsförmedlingens instruktioner till sina egna anställda ska bli offentliga med Försäkringskassan som förebild. Öppenhet skulle förbättra insynen.