Replik. I Arbetet nummer 25 den 22 augusti hävdar företrädare för konstnärsorganisationerna KLYS, KRO/KIF, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers förbund att Socialdemokraterna inte vill ha socialförsäkringssystem som fungerar för konstnärer och kulturskapare. Det stämmer inte alls.

Som framgår av artikeln har jag träffat företrädare för dessa organisationer. Socialdemokraterna har inte ändrat uppfattning sedan dess. Vi, och jag, har stor förståelse för den speciella situation konstnärer och kulturskapare har. Vi arbetar aktivt i socialförsäkringsutredningen för att komma med förslag som skulle förbättra situationen för de grupper som i dag hamnar i kläm i socialförsäkringssystemen. Våra trygghetsförsäkringar – sjukförsäkring, föräldraförsäkring och a-kassa – måste vara utformade för många olika situationer.

Efter valet 2006 förändrade den borgerliga regeringen sjukförsäkringen i grunden. Det så kallade taket sänktes. En bortre tidsgräns för hur länge man får vara sjuk infördes.

Vi vill något helt annat. Den som är sjuk ska ha rätt både till rehabilitering tillbaka till arbete och till ekonomisk trygghet under den tid det tar. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska tas bort. Vi vill satsa mer på rehabilitering. Taket ska höjas, i ett första steg till åtta prisbasbelopp. Vi vill helt enkelt ha en mänsklig sjukförsäkring.

Vi vill också att föräldraförsäkringen och a-kassan fungerar för alla – självklart även för konstnärers och kulturskapares verklighet.

Tomas Eneroth
Vice ordförande (S) i riksdagens socialförsäkringsutskott