Utländska forskare och arbetande ska enklare kunna få permanent uppehållstillstånd.

Asylsökanden som fått avslag ska lättare kunna byta spår och bli arbetskraftsinvandrare.

Tobias Billström

Det är några förslag som regeringen och Miljöpartiet enats om för att underlätta människors rörlighet till och från Sverige. Migrationsminister Tobias Billström uppger att ökad rörlighet är bra både för Sverige, invandrarnas hemländer och invandrarna själva.

För att öka Sveriges attraktionskraft bland doktorander föreslås i en lagrådsremiss att de ska få permanent uppehållstillstånd om de forskat i Sverige i sammanlagt fyra år under en sjuårsperiod. Samma tidsgränser ska gälla för arbetskraftsinvandrare när det gäller kravet på anställningstid. I dag har de fem år på sig att samla ihop tillräcklig anställningstid.

För personer som har permanent uppehållstillstånd ska det bli möjligt att bosätta sig i ett annat land under två år utan att tillståndet återkallas.

Det ska även bli lättare för asylsökande som fått avslag att i stället bli arbetskraftsinvandrare. Kravet på anställningstid under tiden asylansökan behandlats sänks från sex till fyra månader.

Billström ser ingen risk för att asylsystemet urholkas genom att fler söker asyl för att komma in på svensk arbetsmarknad.

– Man ska komma ihåg att möjligheten till spårbyte har funnits sedan 2008 och det har inte lett till utnyttjande av systemet, säger Billström.

År 2012 och 2013 beviljades spårbyte i 207 respektive 150 fall.

Regeringen bedömer att den samlade effekten av de olika förslagen varken kommer att leda till en stor ökning av antalet personer med permanent uppehållstillstånd eller till ökade kostnader för stat och kommuner.

I januari 2012 fanns det omkring 267 000 personer i Sverige med permanent uppehållstillstånd.