Sedan bottennoteringen 2010 blir de sjukskrivna stadigt fler. Den kraftigaste ökningen gäller psykisk ohälsa bland kvinnor.

I den redovisning av sjukfrånvarons utveckling som Försäkringskassan lämnar till regeringen i dag, onsdag, är de övergripande tendenserna kända sedan tidigare. Månad för månad blir de pågående sjukfallen allt fler. Ökningen sedan 2010 är större för kvinnor än för män. En del av uppgången beror på att personer som nått maxtiden i sjukförsäkringen och tillbringat en tid hos Arbetsförmedlingen och sedan beviljas sjukpenning på nytt.

Men det här är inget svar på frågan om varför sjukskrivningarna ökar. För att komma närmare en förklaring delar Försäkringskassan upp utvecklingen på olika grupper.

Bland dem som har en anställning ökar inflödet av nya sjukfall, men sjukfallen blir sällan särskilt långa. Bland de arbetslösa är det tvärtom: Inflödet av nya sjukfall är konstant, men i stället har sjukfallens varaktighet ökat mycket kraftigt. Det verkar alltså vara lättare att komma tillbaka från sjukskrivning om en arbetsplats står och väntar än om man måste gå till Arbetsförmedlingen efter tillfrisknandet.

De utförsäkrade som återvänder till sjukförsäkringen är en del av förklaringen till att de arbetslösas sjukperioder blivit längre. De återvänder i regel som arbetslösa sjukskrivna, och deras sjukskrivningar blir typiskt sett långa. Men även om återvändarna räknas bort blir de arbetslösas sjukskrivningar allt svårare att bryta.

Det mest iögonfallande mönstret är ändå att de psykiska diagnosernas andel av sjukfallen ökar. Psykisk ohälsa är den största diagnosgruppen för kvinnor som har en anställning, och för såväl arbetslösa kvinnor som arbetslösa män. Bara bland män som har en anställning är sjukdomar i rörelseorganen fortfarande en vanligare orsak till sjukskrivningen – men också i den gruppen tilltar den psykiska ohälsan. Sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa blir i genomsnitt längre  än de som grundar sig i kroppsliga besvär.

Varför den psykiska ohälsan ökar, och varför kvinnor lider mer än män av oro, ångest och sömnproblem, ger Försäkringskassan inget svar på i dagens rapport till regeringen. Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att analysera kvinnors ohälsa djupare, ett arbete som ännu pågår.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson säger i en kommentar att ökningen av kvinnornas psykiska ohälsa är ”oroande” och ”antagligen vår tids stora utmaning”. Samtidigt betonar Ulf Kristersson att dagens sjukfrånvaro, trots ökningen sedan 2010, är mycket lägre än den var i början av 2000-talet.