Det blev ett ja till EU:s finanspakt. Socialdemokraterna röstade med regeringen och ansåg att de fick tillräckliga garantier för avtalet inte blir bindande för Sverige. Enligt LO skulle dock de politiska löftena inte räcka till vid en domstolsprövning.

– Finanspakten är bara mer av den politik som vi redan har sett. Den är ett olyckligt instrument men nu införs den, säger Johan Danielsson på LO:s internationella enhet.

EU:s finanspakt syftar till att förbättra ekonomin i medlemsländerna och stärka samordningen av den ekonomiska politiken i euroområdet. Samtliga länder får ansluta sig – och i Sverige har frågan blivit en het potatis.

Den svenska hållningen till EU:s finanspakt har varit skeptisk. För drygt ett år sedan var en majoritet i riksdagen emot. Men i dag har den politiska vinden vänt och Socialdemokraterna röstade i dag med regeringen och sa ja till att ansluta sig till pakten.

Socialdemokraten Bo Bernhardsson sa i veckans riksdagsdebatt att eurozonen befinner sig i en farlig obalans. Enligt honom finns det skäl för euroländerna att samordna sig.

– Vi vill inte stå i vägen för vad euroländerna vill göra, sa han.

Moderaten Peder Wachtmeister välkomnade att EU-länderna antar en striktare budgetdisciplin och folkpartisten Gunnar Andrén hävdade att finanspakten gynnar Sverige eftersom en bra ekonomi i dessa länder ökar våra möjligheter att exportera.

Vänsterpartiet är precis som Miljöpartiet och Sverigedemokraterna kritiskt till finanspakten.

Ulla Andersson (V) talade i stället om soppkökens Europa och en krispolitik som inneburit en enorm överföring av pengar och makt från det offentliga till det privata. Finanspakten är, enligt henne, ytterligare ett steg i den riktningen.

Förslaget har nu röstats igenom, och både riksdagen och LO bedömer att Sverige kan gå med i finanspakten utan att bindas av de finanspolitiska reglerna. Fördelen för Sverige är att vi får delta vid fler tunga EU-toppmöten.

Problemet är bara att det är otydligt om Sverige i framtiden slipper bindas av finanspaktens regler.

– Det finns en intention att föra över bestämmelserna från finanspakten och göra dem till lag, säger Johan Danielsson.

Socialdemokraterna svängde i frågan efter att Håkan Juholt hade avgått, då satte partiet upp fyra villkor för att säga ja. Det handlade bland annat om att Sverige inte ska lämna över någon beslutanderätt från riksdagen till EU och att det ska finnas tydliga garantier i avtalet för att arbetsmarknadens parter ska respekteras. Nu anser Socialdemokraterna att dessa villkor är uppfyllda.

Det gör dock inte LO.

– Nej, det är de inte, säger Johan Danielsson. Det finns en sådan skrivning om respekt i en ingress – men om det skulle bli en juridisk prövning har jag svårt att se att den skulle ge ett skydd. Det kan handla om att de fackliga rättigheterna har kränkts i ett land.

– Det här handlar om ett finanspolitiskt ramverk. Det är svårt att tänka sig hur man i ett sådant kan lägga in garantier för fackliga rättigheter.

LO ser även ett demokratiskt problem med finanspakten.

Då EU enas om till exempel miljöregler, och det innebär att om det fattas ett beslut om att förbjuda utsläpp av kvicksilver, så gäller det för alla länder. Men när möjligheten för länderna att forma sina egna budgetar begränsas så beskärs demokratins handlingsutrymme på ett mer omfattande sätt. De länder som har en statsskuld på mer än 60 procent av BNP måste i första hand pressa ned den innan det finns plats för stora välfärdsreformer.

– För att kunna göra meningsfulla demokratiska val så måste finanspolitiken tillåtas att varieras efter hur folk har röstat, säger Johan Danielsson.

FAKTA: EU:s finanspakt

• Euroländerna ska i sin nationella lagstiftning skriva in krav om att det årliga strukturella budgetunderskottet inte får överskrida 0,5 procent av bruttonationalprodukten.

• Euroländerna ska införa en ”korrigeringsmekanism” som automatiskt åtgärdar för stora underskott.

• Euroländer som bryter mot balanskravet kan dras inför EU-domstolen och riskerar böter.

• Tillfälliga undantag från balanskravet tillåts endast under ”exceptionella omständigheter”.