Lång föräldrapenning kan vara ett hinder för invandrade kvinnor att söka sig ut på arbetsmarknaden.
– Antalet föräldradagar bör kopplas till barnets ålder vid invandringen, anser integrationsminister Erik Ullenhag.

I dag mottog integrationsministern delbetänkandet Förmån och fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning från den statliga utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor.

Syftet med delbetänkandet var att kartlägga uttaget av föräldrapeng hos nyanlända, för att förstå dess betydelse för möjligheterna till arbete och deltagande i etableringsinsatser.

Sysselsättningen hos utrikes födda kvinnor är för låg, bara 50 procent (inrikes 76,5 procent), och en av de största jämställdhetsutmaningarna, enligt regeringen – även om siffror från Arbetsförmedlingen i dag visar på ett trendbrott: De utomeuropeiskt födda kvinnorna stod för den största ökningen av sysselsättningsgraden förra året.

Betänkandets slutsatser i korthet är att många nyanlända mammor tar ut en lång föräldraledighet, även om barnen är flera år när de kommer till Sverige. Var tredje kvinna född utanför Europa, som invandrade undersökningsåret 2006 med barn under åtta år (i genomsnitt tre år), tog ut minst 200 dagar det första året. Föräldrar som invandrar med större barn har rätt till lika många dagar som de med nyfödda barn, vilket regeringen nu vill se över.

– Jag tror att det finns behov av att förändra föräldraförsäkringen enligt någon form av trappstegsmodell, säger integrationsminister i ett uttalande efter att ha mottagit betänkandet.

Mammor som fick fler barn de kommande åren tenderade också att ha ett högt uttag flera år i rad.

Men utredningen visar också att många föräldrar inte tar ut någon föräldrapenning alls, och att ersättningen varken är förmånlig eller flexibel för nyanlända. 7 procent av de nyanlända 2006 som fick barn i Sverige de kommande tre åren tog inte ut en enda föräldrapenningdag.