LO-TCO Rättsskydd anmäler Försäkringskassan till Justitieombudsmannen, JO. Det är systemfel när Försäkringskassans ledning inte har koll på att dess tjänstemän tillämpar lagen fel.

I förra veckan klarnade villkoren för sjukersättning på några viktiga punkter. I de första domarna om sjukersättning enligt de nya reglerna från 2008 sa Högsta förvaltningsdomstolen att arbetsförmågan inte behöver vara nedsatt ”livslångt” eller ”fram till pensionsåldern”.

I många fall har Försäkringskassan avslagit ansökningar om sjukersättning just med motiveringen att de sjuka inte har visat att deras arbetsförmåga är nedsatt livet ut. När de första prejudicerande domarna har visat att det är en för hård tolkning av lagen måste Försäkringskassan rimligen ändra sig, ansåg LO-TCO Rättsskydd.

Men som LO-Tidningen berättat hävdar Försäkringskassan att domarna stöder myndigheten. Enligt såväl Försäkringskassans hemsida som nya generaldirektören Dan Eliassons uttalanden ligger domarna i linje med hur Försäkringskassan arbetar. På LO-Tidningens fråga om Försäkringskassan har ställt upp som villkor att arbetsförmågan ska vara nedsatt livsvarigt svarar Försäkringskassans chefsjurist Eva Nordqvist ”nej”, och hänvisar till myndighetens anvisningar till handläggarna.

– Försäkringskassan verkar sakna rutiner som säkrar att lagen tillämpas enhetligt, anser LO-TCO Rättsskydd. Det är oerhört allvarligt om lagen tillämpas olika i olika ärenden när en myndighet beslutar om individers försörjning.

Till sin anmälan till Justitieombudsmannen, som postades i går, torsdag, bifogar LO-TCO Rättsskydd exempel på beslut och inlagor till domstol där Försäkringskassan ställer kravet att arbetsförmågan ska vara nedsatt livslångt.

Juristerna vid LO-TCO Rättsskydd anser att det är anmärkningsvärt att Försäkringskassans ledning inte står för hur myndighetens handläggare och processjurister har tillämpat lagen i praktiken, eller inte känner till det.

Det handlar inte om enstaka ärenden där Försäkringskassan tillämpat lagen fel, utan om många. Och vi har fortfarande pågående ärenden hos Försäkringskassan och mål i domstol där kassan ställer de felaktiga kraven, skriver enhetschefen Claes Jansson och förbudsjuristerna Kerstin Burman och Philip Eldon på LO-TCO Rättsskydds hemsida.