Offentliga avregleringar har gett fler jobb och delvis högre löner. Orsaken är den ökade konkurrensen. Men efter att den privata taxibranschen avreglerades sjönk lönerna.

Det tycks vara skillnad mellan offentliga och privata arbetsmarknader som avregleras. I en ny rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har man undersökt hur sysselsättning och löner påverkas av ökad konkurrens.

Efter att den offentliga förskolan, skolan och hemtjänsten avreglerades på 1990-talet har både sysselsättningen och lönerna ökat.

Taxibranschen, som tidigare hade drag av privat monopol, avreglerades 1990. Men chaufförerna har fått se sina löner sjunka jämfört med anställda inom den reglerade godstrafiken.

Rapporten visar att taxichaufförernas löner sjönk med åtta procent jämfört med anställda inom godstrafiken. Samtidigt var löneökningen hos lärare störst i de kommuner med ett stort antal friskolor. Hos samtliga branscher som undersökts har antalet jobb ökat, och ofta även det totala antalet arbetade timmar.

Chaufförernas löneminskning kan bero på att konkurrensen pressat priserna, vilket i sin tur påverkat lönerna. Lärarnas löneökning har att göra med att kommunerna tidigare använde sin ställning som enda arbetsgivare till att hålla nere lönerna.

Rapportförfattarna konstaterar dock att sambanden mellan konkurrens å ena sidan och sysselsättning och löner å andra sidan är komplexa, och efterlyser mer forskning.