Fack och arbetsgivare är överens om hur uppsägningsreglerna fungerar.

Och det finns en tydlig motsättning mellan parterna. När anställda sägs upp vill arbetsgivarna ha kvar dem som gör företaget så konkurrenskraftigt som möjligt medan facket strävar efter att skydda äldre och förhindra att uppsägningarna görs godtyckligt.

LO och Svenskt Näringsliv presenterar idag, onsdag, en gemensam rapport om konsekvenserna av turordningsreglerna, som finns i lagen om anställningsskydd och i avtal. Och det som är nytt är att parterna beskriver verkligheten på samma sätt. Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren säger till och med:

– Kanske vi hade kommit längre i förhandlingarna om ett nytt huvudavtal om vi haft den här rapporten.

När arbetsgivarna för drygt två år sedan avbröt förhandlingarna om ett nytt huvudavtal var oenighet om turordningsreglerna ett tung skäl. Då hävdade arbetsgivarna att kompetens skulle avgöra vilka som ska sägas upp vid arbetsbrist och om de lokala parterna var oeniga om turordningen skulle arbetsgivarens uppfattning gälla. Nu säger Svenskt Näringslivs Christer Ågren att arbetsgivarna alltid tyckt att det ska vara en kombination av anställningstid och personliga egenskaper.

– Det är viktigt att det uppfattas som att turordningslista är sakligt gjort och vi ser de fackliga företrädarnas behov av att kunna visa att uppsägningarna sker rättvist och utan godtycke, säger Svenskt Näringslivs vice vd.

På motsvarande sätt går LO arbetsgivarna till mötes.

– Bibehållen konkurrenskraft är en viktig faktor att ta hänsyn till vid uppsägningar. Där har vi ett gemensamt intresse med arbetsgivarna, säger Per Bardh, LO:s avtalssekreterare.

Samtalstonen är betydligt vänligare än senast parterna diskuterade turordningsreglerna vid driftsinskränkningar. Dessutom finns nu en gemensam beskrivning av verkligheten, men inga förändringar har skett. Både fack och arbetsgivare ska nu diskutera frågan internt. En första redovisningen av detta kommer under Almedalsveckan då  LO och Svenskt Näringsliv har ett gemensamt seminarium om turordningsreglerna. LO:s Per Bardh tror dock inte LO har analyserat rapporten förrän till slutet på sommaren och först då kan prata om eventuella förändringar.

Arbetsgruppen som tittat på turordningsreglerna har arbetat sedan i höstas. För att ta reda på de faktiska konsekvenserna av turordningsreglerna har arbetsgruppen genomfört fem hearingar med sammanlagt 30 företag, som sagt upp på grund av arbetsbrist under åren 2008-2010.  Företrädare för fack och företag har redovisat vilka effekter turordningsreglerna haft för anställda och för företag.

I den gemensamma beskrivningen finns bland annat att facket ofta lyckas väl med att skydda äldre och förhindra godtycker medan särskilt småföretag kan ha problem med att behålla anställda med den bästa kompetensen när anställningstiden och tillräckliga kvalifikationer styr turordningen för uppsägningen.

Facket kan acceptera avsteg från turordningsreglerna om skälen handlar om att de som ska vara kvar har tillräckliga kvalifikationer för jobbet. Däremot går facket inte alls lika ofta med på avsteg med hänsyn till personliga egenskaper. Och det är här den avgörande skillnaden mellan fack och arbetsgivare finns och det handlar om i vilken utsträckning kompetens eller personliga egenskaper ska ligga till grund för en avtalsturordningslista.

När rapporten presenterades konstaterade arbetsgivarnas Christer Ågren  att det saknas forskning om vilka effekter turordningsreglerna har. Han kunde också se att rapporten slog hål på några myter – bland annat att avtalade turordningslistor alltid kostar något – så är det alltså inte.

Fakta

Lagen om anställningsskydd säger att uppsägningar vid arbetsbrist ska styras av anställningstid – sist in, först ut.

För att en anställd ska få behålla sitt arbete krävs att han eller hon har tillräckliga kvalifikationer för jobbet.

Företag med färre än tio anställda får undanta två personer från turordningslistan.

Lagen öppnar för förhandlingar. De lokala parterna kan komma överens om en uppsägningslista som avviker från grundreglerna.