Än har LO-förbunden inte lyckats komma överens om någon gemensam modell för låglönesatsning och jämställdhetspott. Däremot är LO-facken mer överens om driva krav om begränsning av visstidsanställningar och att LO ska förhandla om förbättringar av försäkringarna.

Det framkom i går när LO-styrelsen och avtalsrådet gemensamt diskuterade avtalskraven, erfar LO-Tidningen. Att diskussionen har tagits till LO-styrelsen är ett tecken på att avtalssekreterarna i avtalsrådet börjar bli överens. Det är LO-styrelsen, där en stor del av förbundsordförandena sitter, som kommer att besluta om vilken avtalsplattsform som ska läggas fram för LO:s representantskap i slutet av augusti.

Det beskrivs inte som att det finns några hårda diskussioner och motsättningar om låglönesatsning och jämställdhetspott – snarare som att förbunden ännu inte diskuterat klart. Skiljelinjerna är dock desamma som tidigare. IF Metall, Livs och GS har invändningar mot jämställdhetspotten och ser hellre en ren låglönesatsning.

Bland de övriga finns det stöd för den ursprungliga jämställhetspotten från 2007, som innebär att ett avtalsområde ska få en extra pott för varje lågavlönad kvinna. Jämställdhetspotten i förra avtalsrörelsen var egentligen en ren låglönesatsning och innebar att alla avtalsområden med en genomsnittslön under 21 300 kronor i månaden skulle få en extra pott på 125 kronor i månaden.

Bland avtalssekreterarna finns en vilja att driva ett litet antal gemensamma krav. Och det är framför allt en begränsning av visstidsanställningarna som står högt på avtalssekreterarnas lista. Det innebär att krav som rätt till heltid och begränsning av inhyrning inte får så framskjuten plats i den kommande avtalsrörelsen.

Problemet som avtalssekreterarna vill komma åt är att en arbetsgivare som inte vill fastanställa kan bl olika former av tillfälliga anställningar under i stort sett hur lång tid som helst utan att tillsvidareanställa. För att öka tryggheten tänker sig avtalsrådet en tidsgräns för alla tillfälliga anställningar och att därefter ska det automatiskt bli en fastanställning. Många vill se att 24 månader med tillfälliga anställningar ska ge en fast anställning.

I förra avtalsrörelsen misslyckades LO helt med att få igenom några förändringar i försäkringssystemen. Nu är det nya tag och utgångspunkten är att LO kommer att driva samma krav som i den förra avtalsrörelsen.

Planen är att LO-styrelsen den 27 juni ska ställa sig bakom en avtalsplattform för LO-förbunden för att LO:s representantskap ska kunna beslut om avtalslinjen i slutet av augusti. På representantskapet kommer inte lönekravens storlek att fastställas utan det görs några dagar senare i LO-styrelsen. LO:s lönekrav kommer att samordnas med lönekraven från Facken inom industrin.

Fakta

Tre tillfälliga anställningar

I las finns tre olika slags tillfälliga anställningar; allmänn visstid, vikariat och säsongsanställning. De två första leder var för sig till fast anställning om någon haft visstidsanställning eller vikariat i två år under en fem års period. Däremot går det inte att räkna samman tiden för visstid och vikariat utan det är två separata system. Enligt las leder säsongsanställning aldrig till fast jobb.

Dessutom öppnar många avtal för att timanställning eller extra jobb vid behov.

I förra avtalsrörelsen krävde LO följande:

• TFA ska ersätta olycksfall och styrkta arbetssjukdomar med 100 procent av inkomstförlusten även vid kortare sjukfrånvaro

• TFA ska ersätta 100 procent av styrkta kostnader, utan självrisk

• AGS månadsersättning ska ge ersättning även för inkomster över taket 7,5 prisbasbelopp

• AGS dagersättning ska vara högre för att kompensera för omräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten

• Avtalspension ska betalas in under hela anställningstiden, utan åldersgränser

• Premiebetalning till Avtalspension SAF-LO ska ske varje månad

• Havandeskapspenning ska omfattas av premiebefrielseförsäkringen till avtalspension

• Vållandeprövningen vid arbetssjukdom ska slopas

Inget uppnåddes. Med all säkerhet kommer den här kravlistan vara utgångspunkten när LO-förbunden lägger fast avtalsplattformen.