Många tänker sig nog att ökad jämlikhet framför allt skulle vara till fördel för dem som har det sämst ställt. Men då missar man kärnan i argumentationen.

En rad forskningsrapporter visar nämligen att ett samhälle med hög grad av jämlikhet är bra för alla medborgare, även för dem som har det bäst ekonomiskt.

I den aktuella boken Jämlikhetsanden (2010) driver de två brittiska epidemiologerna Kate Pickett och Richard Wilkinson tesen att en högre grad av ojämlikhet leder till att flera svåra samhällsproblem förvärras; ohälsan ökar, liksom antalet överviktiga och kriminella, samtidigt som den sociala tilliten försämras.

Foto Jaakko Avikainen / Scanpix

De två forskarna har starka belägg för sina teser eftersom de har gått igenom mängder med forskning och jämfört tillståndet i länder med olika grad av ojämlikhet.

De har också jämfört tillståndet i olika delstater i USA. Resultatet är entydigt, ju högre grad av jämlikhet, desto bättre hälsa och desto färre sociala problem.

För rika OECD-länder som ytterligare vill höja medellivslängden finns det överhuvudtaget inget skäl att eftersträva en ökad BNP per capita. Det existerar inget som helst samband mellan medellivslängden i OECD-länderna och deras BNP.

Däremot finns ett starkt samband
mellan graden av jämlikhet och medellivslängd.

Grekland är betydligt fattigare än USA, men också mer jämlikt, varför medellivslängden är högre i Grekland än i USA.

Mats Wingborg