Vårt nya arbetsmiljöavtal är det bästa på arbetsmarknaden, hävdar Livs andre ordförande Gerald Lindberg. Arbetsgivarna i Livsmedelsföretagen gläds å sin sida åt att arbetstiden kan anpassas mer efter säsong.

FAKTA: Livsmedelsavtalet och bageriavtalet
(till stora delar likalydande)
Parter: Livs/Livsmedelsföretagen.
Omfattar: 4.000 anställda vid bagerierna och 26.000 i övrig livsmedelsindustri.
Löptid: Tre år från den 1 april 2007.
Lönerna höjs totalt med: 10,2 procent, varav knappt 0,5 procent används för att förbättra avtalspensionen.
Individgaranti: 55 procent av löneutrymmet går till garanterade löneökningar för var och en, 45 procent fördelas i lokala förhandlingar. Lönenivåerna stiger kraftigast andra året (från 1 april 2008). I gengäld höjs inte ob-tilläggen det året.
Lägsta lönen: Vid slutet av treårsperioden kommer avtalets lägsta lön för anställda med två års branscherfarenhet att ha höjts med 1.400 kronor i månaden. Timlönen för sådana anställda kommer att stiga med 17 kronor under de tre åren. Att timlönen kan höjas så kraftigt beror på att ob-tilläggen fryses under ett år, och att friare fördelning av arbetstiden väntas minska antalet övertidstimmar.
Arbetstid: Livs medlemmar får ytterligare 2,5 timmar betald ledighet per år, som kompensation för att nationaldagen den 6 juni har ersatt annandag pingst.
Årsarbetstid införs. Det betyder att de 40 timmar den anställde ska arbeta per vecka kan fördelas ganska fritt över en beräkningsperiod på upp till ett år. Vissa ramar finns dock: Arbetstiden ska vara minst 30 timmar per vecka, och den får inte överstiga 45 timmar. De lokala parterna måste vara överens om hur arbetstiden läggs ut.
Övrigt: Ett nytt arbetsmiljöavtal reglerar bland annat vilken rehabilitering den anställde har rätt till. Alla anställda får rätt till företagshälsovård.