Det har under vintern tillkännagivits att regeringen tänker satsa över 1 miljard på att höja och säkerställa kvalitén i äldreomsorgen. Vi i Kommunal Skånes branschråd för äldreomsorg hoppas att satsningen kommer Kommunals medlemmar tillgodo, och att man en gång för alla gör upp med fördomen om att vem som helst kvalar in för att jobba med äldre människor.

Om man tittar på äldreomsorgen i dag och de utredningar Socialstyrelsen gjort på området kan man konstatera att en av de viktigaste faktorerna för en god äldreomsorg är kontinuitet, oavsett om det är fråga om läkarbesök på vårdcentralen eller hembesök från den lokala distriktssköterskan. För att understryka betydelsen är det för vårdtagaren lika angeläget att det är någorlunda samma krets av människor från hemtjänsten som kommer och hjälper till med gröten och strumporna på morgonen.

Att läkarsatsningen prioriteras från regeringens sida är positivt. Vi tycker det är bra att läkarkontakten följer kontinuitetspraxis och att någon vågar ta ansvar för problematiken kring vårdtagarnas medicinering och gärna då i samråd med vårdpersonal. Vi i branschrådet anser också att man borde satsa mer på forskning kring området ”Äldre och läkemedel” och utbildning för vårdpersonalen.

Behov som vardagsmat
En ansvarig läkare kunde även ha till uppgift att med den äldre och närstående upprätta ett ”sista tiddokument”. I detta dokument skulle vårdtagarens vilja i samband med de sista dagarna i livet klart framgå. Äldreomsorgen i dag är komplex. Psykisk problematik och vårdtagare med stora behov är vardagsmat för personalen. Man kanske borde fundera på om det är en mänsklig rättighet/skyldighet att bo ensam i ett stort hus med närstående på långt avstånd och där insatserna begränsas till ett par dagliga besök från hemtjänsten.

Det finns forskning som tyder på att det som medelsvensson upplever under hela sin livstid i form av psykosocial stress inryms under en ordinär arbetsvecka för vilken hemvårdsgrupp som helst. Därför anser vi att det borde vara obligatoriskt med handledning och etiska diskussioner för all vårdpersonal.

Ska man satsa långsiktigt måste man se hela äldreomsorgen ur olika perspektiv. Om kontinuitet är en viktig faktor för vårdtagarna bör man fundera på varför det inte är så i dag. För det första har vi för slimmade organisationer. Om någon i ens hemtjänstgrupp är sjuk leder detta ofta till att man får dåligt samvete över sysslor som inte blev utförda och känslan av att inte räcka till gnager på samvetet som i sin tur leder till egen sjukdom. Till detta hör ofta dåliga scheman med delade turer och en helgfrekvens som inte tillåter en att ha ett socialt liv utanför arbetet.

Lagstadga om att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Detta är enligt våra efterforskningar den största anledningen till att män väljer bort äldreomsorgen. Att många deltidsarbetande kvinnor nästan förlorar på sin FFA (förhöjd finansieringsavgift) trots satsningen på jobbavdrag borde väl sett ur jämställdhetsperspektiv ge en liten vink om vad som borde göras.

Behövs checklista
För att öka attraktionen i yrket måste man ge bättre arbetsvillkor och löner som på sikt genererar yrkesstolthet och känslan av att utföra något betydelsefullt vilket i sin tur ökar efterfrågan på omvårdnadsprogrammen samt möjligheten att validera. Det är viktigt att kvalitetssäkra vad man ska kunna som undersköterska. Det måste satsas på att ta fram nationella kriterier på vad jag ska kunna som undersköterska.

Vi anser också att våra politiker måste ta ett större ansvar för de beslut som fattas på regional och kommunal nivå. Tydlighet med vad medborgarna kan förvänta sig är A och O om vi ska komma tillrätta med det ”dåliga samvetet i vården”. En satsning på Kommunals handlingsprogram ”Mönsterarbetsplatsen” skulle kunna skapa goda arbetsmiljöer som attraherar unga människor att utbilda sig till vårdyrkena samtidigt som sjukfrånvaron sänks och personalen som redan jobbar där förblir friska.

Så lycka till Maria Larsson! Vi hoppas du tar tillvara på den kunskap som finns i Kommunal Skånes branschråd för äldreomsorg samt alla medlemmars både tysta och dokumenterade kunskap.

Anders Svärd
Sektion 12 Kävlinge

Monica Smidje
Sektion 4 Malmö

Elisabeth Jönsson
Sektion 19 Ystad

Daniel Nilsson
Sektion 20 Eslöv

Camilla Uddberg
Sektion 23 Vellinge

Anette Andersson
Sektion 32 Landskrona

Helene Norrback
Sektion 46 Perstorp

Siw Gunnarsson
Sektion 52 Kristianstad

– Alla undersköterskor och vårdbiträden, samtliga ledamöter i Kommunal Skånes branschråd för Äldreomsorg.