Riksdagspartierna kan inte skylla på marknaden eller EU. De måste ta ställning till om de vill behålla en världsledande industri i Sverige. Uteblivna investeringar är en dödsdom för industrier som sysselsätter minst 100. 000 människor i Sverige, skriver SCA:s styrelseordförande Sverker Martin-Löf.

Strax före nyår presenterade Konkurrensverket sin rapport Konkurrensen i Sverige 2006. Där konstaterar verket att den svenska elmarknaden inte fungerar.

Det är lätt att hålla med Konkurrensverket, när vi ser hur en trio elproducenter gör miljardvinster, medan deras kunder i den elintensiva industrin tvingas lägga ned eller flytta produktion.

Enligt Konkurrensverket är det viktigaste konkurrenshindret de politiska restriktionerna för investeringar i ny elproduktion. Ny kärnkraft får inte byggas. Möjligheterna att bygga ut vattenkraft av någon betydelse är i stort sett obefintliga. Tvärtom har elproduktionskapacitet tagits bort. Sverige är det enda land i Norden som har minskat sin produktionskapacitet under den senaste tioårsperioden. Sverige är numera under ett normalår beroende av import av fossilkraft från kontinenten.

För industrin är effekten förödande. Under hösten hade Sverige under en period Europas högsta elpriser. Efter en varm och regnig vinter är spotpriserna på el idag lägre, men de priser som erbjuds vid längre kontrakt – de tidshori-sonter som företag har att ta ställning till vid investeringar – är lika höga nu som då. Resultatet är att investeringarna i den elintensiva industrin nästan har upphört. Eller rättare sagt de har inriktats mot investeringar i elbesparingar och i elproduktion. SCA har till exempel investerat 1,6 miljarder kronor i en ny sodapanna på Östrands massafabrik. Bara denna panna genererar lika mycket biobränslebaserad el som två tredjedelar av den svenska vindkraftsparken.

Det är framtidsinvesteringarna vi ska leva av

Det är investeringarna i nya produkter, ny produktion, de exportvaror vi skall leva av de närmaste decennierna, som har upphört. SCA har lagt en miljardinvestering i ökad produktion av högkvalitativt tryckpapper på is. Den går inte att räkna hem, när kostnaden för el är betydligt högre än kostnaden för virke för Ortvikens pappersbruk i Sundsvall.

Den elintensiva industrin i Sverige är på många områden världsledande. Men världsledande kan man bara vara om man fortsätter att utvecklas. Utan investeringar i ny teknik och nya produkter halkar ett företag efter i konkurrenskraft och hotas så småningom av nedläggning. Det är lätt för de politiker som sätter spelreglerna att blunda för denna utdragna process, men uteblivna investeringar är faktiskt en dödsdom för industrier som sysselsätter minst 100.000 människor i Sverige.

I sin rapport konstaterar Konkurrensverket ytterligare en rad orsaker till att elmarknaden i Sverige inte fungerar och att konkurrensen sätts ur spel. En viktig sådan är de stora elproducenternas samägande av kärnkraftverk och även en del vattenkraftverk. Enligt verket innebär detta samägande en risk för utbyte av känslig information och minskad konkurrens mellan ägarföretagen och försämrar förtroendet för elmarknaden bland övriga aktörer.

Konkurrensverket vill begränsa samägandet och öppna för nya aktörer och en bättre konkurrens på elmarknaden. Bästa effekt skulle man förmodligen få om man släppte in den industri som har intresse av prispress och väl fungerande konkurrens i ägarkretsen.

Problemen med elmarknaden är en följd av politiska beslut
Problemen med en icke fungerande elmarknad är resultatet av politiska beslut. Men det innebär att problemen också kan åtgärdas genom politiska beslut. Riksdagspartierna kan inte undandra sig sitt ansvar genom att skylla på marknaden eller på EU, utan måste ta ställning till om de vill behålla en världsledande industri i Sverige och den sysselsättning som den ger.

• Öppna för ny energiproduktion till konkurrenskraftig kostnad – och då handlar det om kärnkraft eller vattenkraft.

• Låt industrin köpa in sig i kärnkraftverken. Var lugn för att industrin som ägare kommer att agera för en effektiv produktion, en sund konkurrens och ett lågt elpris.

• Bryt det förödande sambandet mellan utsläppshandeln och priset på vatten- och kärnkraftsel.

Då får svensk basindustri de resurser och den framtidstro som krävs för investeringar i framtidens produkter, teknik och produktionsanläggningar. Då kommer svensk basindustri att kunna fortsätta att vara en bas för svensk välfärd och sysselsättning.

Sverker Martin-Löf
Ordförande SCA
Skriv till debattredaktören