Precis som SKTF tar Akademikerförbundet SSR fasta på Facken inom industrins krav på arbetsgivarna. Förbundets yrkanden innehåller krav på minst 3,9 procent i löneökning, en satsning på felavlönade, kvinnor och anställda på den offentliga sidan.

I övrig dominerar ett antal krav kring hur löneprocessen ska gå till. Förbundet vill att lönekartläggningen ska bli bättre, att de anställda ska bli mer delaktiga och att parterna tillsammans ska utbilda dem som sköter de lokala förhandlingarna.

I listan på yrkanden finns även att förbundet vill öka lönespridningen inom vissa yrkeskategorier och  förbättra det relativa löneläget för anställda inom kommuner och landsting.

Precis som SKTF vill SSR förbättra villkoren för föräldralediga så att de får ett tillägg på 10 procent på lönen under sex månader. Förbunden delar även kraven på att ob-tilläggen måste följa reallöneutvecklingen och att kompetensutveckling ska ersättas på samma villkor som övrigt arbete.

FAKTA: Akademikerförbundet SSR:s krav
• Ett lägsta utrymme om 3,9 % av lönesumman för årlig lokal löneöversyn.
• Alla medlemmar ska garanteras reallöneökning.
• Det relativa löneläget för anställda i kommuner och landsting ska höjas i jämförelse med löner i samma yrke på andra delar av arbetsmarknaden.
• De lokala parterna ska kartlägga och analysera lönerelationer mellan olika kategorier anställda.
• De lokala parterna ska, för yrkeskategorier med liten lönespridning, genomföra särskilda åtgärder i syfte att förbättra möjligheterna till personlig löneutveckling över tiden. Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska åtgärdas.
• Förbättrade villkor vid föräldraledighet.
• Särskilda ersättningar ska följa löneutvecklingen.