Många drömmer om att sluta arbeta i förtid – men möjligheterna att göra det ser olika ut. Somliga får gå med flaggan i topp och god pension. Medan andra tvingas sluta med ont i kroppen och låg inkomst. Här hittar du hela listan på de som får sluta tidigare.

STATEN OCH POLITIKEN

Riksdagsledamöter
Ledamöter som har suttit i riksdagen minst sex år och har fyllt 50 år har rätt till inkomstgaranti fram till 65-årsdagen. Första året är inkomstgarantin 80 procent av riksdagsarvodet (som är 49.200 kr i månaden). Därefter sjunker ersättningen. Den är störst för dem som har suttit tolv år eller mer i riksdagen: 66 procent av arvodet eller 32.472 kronor i månaden. Har du bara sex år i riksdagen är garantin 33 procent (16.236 kronor i månaden) fram till 65-årsdagen. Inkomstgarantin minskas med eventuella andra inkomster (det går inte att ha dubbel inkomst).

Generaldirektörer, landshövdingar, rikspolischefen, ÖB, riksbibliotekarien, riksantikvarien m fl
Statliga chefer kan sluta på egen begäran vid 62 års ålder. Ersättningen fram till 65 år kallas då inkomstgaranti. Den är 65 procent av lönen upp till 20 inkomstbasbelopp och 32,5 procent av lönen mellan 20 och 30 basbelopp. Högsta möjliga pension blir på så sätt 62.000 kronor i månaden år 2007. Full inkomstgaranti förutsätter chefsanställning i tolv år.

Statliga chefer som har fyllt 55 år och inte får sitt förordnande förnyat (de får sparken) kan få inkomstgaranti redan från 55 år. För detta krävs sex års oavbruten chefsanställning. Finns ”särskilda skäl” kan regeringen besluta om inkomstgaranti även före 62 respektive 55 års ålder. Inkomstgaranti samordnas med eventuell ny inkomst – cheferna kan alltså inte få dubbel inkomst.

Ministrar, statssekreterare
Som generaldirektörer med flera, se ovan.

FACKET
Ombudsmän i LO-förbunden och LO, inklusive LO:s ledning (ordförande och tre vice ordföranden), har ett särskilt pensionsreglemente. De som anställdes före 2002 får gå i pension vid 60 år. De som anställts från och med 2002 har 62 år som pensionsålder. I vissa förbund, bland dem Byggnads, är pensionsåldern 63 år. Pensionen fram till 65-årsdagen är 78 procent av slutlönen. För full pension krävs 20 år som ombudsman.

Bakgrunden till de låga pensionsåldrarna är att övertidsersättning en gång byttes mot pension, enligt ombudsmännens eget fack, AFF. Motparten vill dock gå vidare och höja pensionsåldern ytterligare. LO-Tidningens anställda kan välja att gå i pension vid 62 års ålder med omkring 70 procent av sin lön. Villkoret är 17,5 års anställning.

ARBETSGIVARNA
Pensionsåldern är 65 år för de allra flesta anställda i arbetsgivarorganisationerna, till exempel för avdelningschefer, regionchefer, förhandlare och rådgivare. Almega har ingen anställd med lägre pensionsålder än 65 år. Vid Teknikföretagen gäller 65 år för alla utom vd och vice vd (vd får gå vid 60 år, han har då 70 procent av sin lön fram till 65).

FINANSVÄRLDEN
Banktjänstemän som är medlemmar i Finansförbundet (32.000 medlemmar) får gå i pension vid 61 år. De får då behålla 62,6 procent av pensionsmedförande lön upp till 20 basbelopp per år (918.000 kronor år 2007) samt drygt 30 procent av lönen mellan 20 och 30 basbelopp. I pensionsmedförande lön ingår semestertillägg, provisioner och bonus. För full pension krävs 30 års arbete.
Parallellt med denna pension kan man ta ut sin kompletteringspension. Den är en premiebaserad pension (alltså ett pensionssparande) till vilken arbetsgivaren betalar in två procent av inkomsten varje arbetsår.

Pensionsavtalet medger även pensionering vid 55 års ålder. Men då krävs överenskommelse med arbetsgivaren. Villkoren är mycket goda: 72 procent av lönen samt full inbetalning till den allmänna pensionen och tjänstepensionen trots att du slutat jobba. ”Pensionering vid 55 år var vanlig under 1990-talet, men nu håller bankerna igen”, säger Finansförbundet.

Försäkrings- och banktjänstemän inom Facket för försäkring och finans (totalt 12 500 medlemmar) kan välja att gå i pension vid 62 år. Det gäller personer födda 1955 och tidigare. De som går vid 62 år får 65 procent av lönen upp till 30 basbelopp per år. Full pension kräver 30 års anställning. Personer födda 1956 till 1972 kan också gå vid 62 år, men då med betydligt lägre pension. Personer födda efter 1972 omfattas av ett nytt pensionsavtal med premiebestämda pensioner.

DIREKTÖRERNA
För näringslivets chefer finns inga enhetliga pensionsregler. Pensionsåldern slås oftast fast i individuella avtal och kan variera från 55 år och uppåt. En vanlig förmån för direktörer i de största företagen är pensionering vid 60 år med en förutbestämd andel av lönen (ofta kring 70 procent) fram till 65-årsdagen. Ungefär så ser det ut i exempelvis SE-banken, där hela ledningen (sju personer) har 60 år som pensionsålder. I andra bolag, till exempel SCA, pensioneras dock alla vid 65 år.

I många företag har en övergång till premiebaserad pension och pensionering vid 65 år inletts. Volvo är ett exempel. Där har ett antal äldre chefer kvar gamla avtal om pensionering vid 60 år med omkring 70 procent av lönen fram till 65-årsdagen, därefter 50 procent av lönen resten av livet. Pehr G Gyllenhammar får fortfarande pension från Volvo. Nye koncernchefen Leif Johansson har däremot, på egen begäran, en premiebaserad pension utan angiven pensionsålder.

VANLIGA ANSTÄLLDA I VISSA YRKEN

Anställda i Försäkringskassan, SJ, Svenska Kraftnät, Vägverket, Sjöfartsverket med flera
Sedan gammalt har många statligt anställda haft rätt till pension från 60 år (i en del fall 63). 1991 höjdes pensionsåldern till 65 år. Men de som var anställda den 1 april 1991 och då hade den lägre pensionsåldern fick behålla den. Villkoren är dock snäva. Man måste vara kvar på exakt samma jobb fram till pensioneringen. Många trotjänare som ställt in sig på pensionering vid 60 &
aring;r har fått sin pensionsålder höjd med fem år då SJ och Telia omorganiserats. Trots detta kan åtminstone 7.000 statligt anställda ta pension vid 60.

Yrkesofficerare
Pensionsålder: 60 år. Pensionens storlek: 65 procent av slutlön. Krav för full pension: 30 tjänsteår.

Flygledare
Pensionsålder: 60 år. Pensionens storlek: 65 procent av slutlön. Krav för full pension: 30 tjänsteår.

Brandmän
Brandmän i aktiv utryckningstjänst kan gå i pension från 58 år. Villkoret är att de har arbetat 30 år som brandman, varav minst 25 år i utryckningstjänst. De måste också vara kvar i utryckningsstyrkan vid pensionstillfället.

KULTUREN

Anställda vid de statsunderstödda institutionerna pensioneras tidigt.

Dansare
Pensionsålder: 41 år.  Får behålla drygt 65 procent av slutlönen fram till 65 år. Denna pension samordnas inte med andra inkomster – de kan alltså ha både lön och pension. För full pension krävs 20 års anställning.

Sångare
Pensionsålder: 52 år. Villkor: Se dansare.

Skådespelare
Pensionsålder: 59 år. Villkor: Se dansare.

Musiker
Pensionsålder 60 till 63 år (varierar mellan olika orkestrar). Villkor: Se dansare.

Observera att artister i fria grupper inte har dessa låga pensionsåldrar. Enligt Teaterförbundet är en majoritet av de 9.000 medlemmarna frilansare. Frilansande artister som arbetar mycket på institutionsteatrarna kan dock få del av pensionsförmånerna där.

Fotnot: Med premiebestämd pension menas att arbetsgivaren betalar in pengar på sina anställdas pensionskonton varje år. Pensionen blir sedan så stor som pengarna räcker till. Den anställde kan i och för sig börja ta ut pengar redan före 65 år. Men då blir pensionen mindre, eftersom pengarna ska räcka under fler år.

Läs också: nyhetsartikeln "Många LO-medlemmar utslitna långt före 65"

Läs också: intervjun "Hon vill fortsätta jobba länge än"
Läs också: nyhetsartikeln "Guldkant på ålderns höst mest för de rika"
Läs också: om villkoren inom facken ”Förlegat att fackfolk slutar jobba vid 60”