/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/kvinnoloner.gif
Källa: EU:s Arbetslivsinstitut

EU-ländernas arbetsmarknad är kraftigt segregerad. Endast var fjärde EU-medborgare arbetar på företag med ungefär lika många kvinnor som män. Hälften av alla kvinnor finns i den lägsta lönegruppen.

EU:s arbetslivsinstitut i Dublin i Irland har studerat utvecklingen av löneskillnader mellan kvinnor och män. Inte helt överraskande har forskarna kommit fram till att den består. En liten minskning av gapet har emellertid noterats. Skillnaden i timlön minskade från 20,4 procent till 18,1 i genomsnitt i de 15 gamla EU-länderna åren 2001 till 2005.

I de nya medlemsländerna i Öst- och Centraleuropa är skillnaden 17 procent till männens fördel. Malta visar upp den minsta skillnaden mellan kvinnors och mäns timlöner. Där är kvinnornas timlön 4 procent lägre. Det största gapet finns i Tyskland med hela 26 procents skillnad.

Sverige ligger ungefär i mitten bland de 25 EU-länderna med en löneskillnad på cirka 17 procent. När forskarna jämför timlönerna påverkas inte resultatet av att betydligt fler kvinnor arbetar deltid. Förklaringen till att Sverige hamnar i mitten är strukturell, kvinnorna befinner sig branscher med lägre löneläge, anser Erland Olauson, LO:s avtalssekreterare.

LO:s förslag med en jämställdhetspott inför avtalsrörelsen är ett försök att ändra på att kvinnodominerade områden får lägre betalt. För att komma tillrätta med det här krävs att de får en större del av löneutrymmet, säger Erland Olauson.

– Endast parterna i avtalsrörelsen kan ändra på de strukturella skillnaderna.

Arbetsmarknaden är kraftigt segregerad, betonar också Dublin-institutet. Hälften av kvinnorna i Europa befinner sig i gruppen med de lägsta lönerna. Endast 20 procent har lyckats ta sig upp till de högre lönerna medan dubbel så många män har lyckats med det.

Förklaringen är, även ur ett europeiskt perspektiv, att kvinnorna arbetar i branscher med lägre löneläge. Hälften av alla kvinnor arbetar inom hälso- och sjukvård, utbildning och handel. Motsvarande för männen är industri, handel och byggsektorn.