Huspriserna kan visst ge stora effekter på både inflation och ekonomin i stort. Därför måste man hålla koll på dem. Det menar Riksbankens chef Stefan Ingves i sitt svar på den nya utvärderingen av Riksbankens arbete.

Utvärderingen är beställd av Riksdagens finansutskott och har gjorts av de båda professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin. På många punkter är Stefan Ingves ense med utvärderarna, framhöll han i sitt svar inför Riksdagens finansutskott på torsdagen. Det gäller bland annat att Riksbanken bör redovisa en egen bedömning av hur räntan kommer att utvecklas i framtiden. I dag redovisar Riksbanken bara en sammanställning över vad marknaden tror om räntan.

På andra punkter håller han dock inte med. Riksbanken bör inte tillåta en för hög inflation under en tid för att kompensera för att inflationen tidigare legat för lågt.

Håller med LO
Liksom LO-ekonomerna (se artikellänk i botten av sidan) ser han hellre att Riksbanken lär sig uppnå det inflationsmål som finns i stället för att tillfälligt ändra det.

– Detta vore enligt min mening en mer naturlig åtgärd än att kompensera för prognosfel genom att föra en extra expansiv politik, säger han.

– Jag tror att det skulle kunna leda till en del förvirring om vilken ställning inflationsmålet på 2 procent egentligen har. Det finns en risk för att det skulle uppfattas som att Riksbanken börjat arbeta med inflationsmål som varierar över tiden, vilket också skulle kunna sägas vara fallet. I en sådan värld tror jag att det skulle bli svårare att förankra förväntningarna om den framtida inflationen, säger Stefan Ingves.

Inte heller när det gäller huspriserna håller Ingves med. Riksbanken tar redan i dag bara hänsyn till huspriserna i den mån de kan tänkas påverka inflation och den ekonomin i stort. Däremot poängterar Ingves mer än Giavazzi och Mishkin att huspriserna de facto kan ha en stor betydelse för dessa saker.

Hämmar utvecklingen
– Om prisutvecklingen och upplåningsökningen till en del skulle bygga på orealistiska förväntningar om hur bostadspriserna och räntorna kommer att utvecklas framöver, så finns en risk för en ganska kraftig korrigering av förväntningarna och priserna längre fram. Följden av en sådan korrigering skulle kunna bli att ekonomin utvecklas svagt under lång tid. Det får också effekter på inflationen, säger han.

Därmed ser Ingves också större skäl att hålla koll på husprisernas utveckling än vad Giavazzi och Mishkin gör.

Läs också: nyhetsartikeln "Riksbanken uppmanas höja räntan"
Läs också: nyhetsartikeln "Föreslår högre inflation"