Medan regeringen räknar med att den öppna arbetslösheten minskar med 20.000 personer räknar LO-ekonomerna med en ökning med 60.000 personer.

Skillnaden består av två faktorer.

– Vi tror att medelarbetstiden kommer att öka de närmaste åren på grund av färre sjukskrivningar och färre tjänstledigheter när friåren försvinner, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter.

Regeringen tror att medelarbetstiden ökar i en betydligt lägre takt och denna skillnad i synsätt förklarar 45.000 av de 80.000 arbetstillfällen som skiljer regeringens och LO-ekonomernas prognoser.

Fler eller färre?
Den andra faktorn är att LO-ekonomerna tror att arbetskraften kommer att öka under hela prognostiden, medan regeringen tror att det från 2008 inte blir någon ökning alls av arbetskraften.

– Om arbetskraften stagnerar 2008 och blir lika med noll så stämmer det naturligtvis, men vi ser inget som helst skäl till varför den skulle göra det, säger Lars Ernsäter.

Denna skillnad förklarar de övriga 35.000 arbetstillfällena.

”Regeringen friserar”
Samtidigt kritiserar Lars Ernsäter också regeringen för att frisera siffrorna för sysselsättningen.

– Regeringen drar ned och avskaffar plusjobb, anställningsstöd och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder och inför i stället nystartsjobb för arbetslösa. Dessa nystartsjobb anser de tillhöra den reguljära sysselsättningen, till skillnad från de tidigare arbetsmarknadspolitiska programmen.

– Men det är en chimär att säga att sysselsättningen ökar med dessa nystartsjobb.

Däremot ökar sysselsättningen genom att hushållen i snitt får mer pengar att röra sig med nästa år. De omtalade jobbavdragen ger hushållen 20 miljarder kronor mer att konsumera för.

Effekten på sysselsättningen klingar dock av i takt med att bruttonationalprodukten inte kommer att öka lika starkt när vi går in i en ekonomisk nedgång nästa år, en nedgång som är styrd av den internationella konjunkturen.

Utrymmet 4 procent
Löneutrymmet är på cirka 4 procent, enligt LO-ekonomerna, ett utrymme som inte påverkas av regeringens politik, men det förutsätter att vissa grupper får svårare att få gehör för krav på högre löner.

– Regeringens säger att deras politik varken påverkar löneutrymme eller inflation. Det den inte säger är att det är på villkor att viss arbetskraft blir billigare och att relativlöneförändringarna därmed ökar, säger LO:s chefekonom Dan Andersson.

Enligt regeringen ska fler arbeta när det lönar sig mer att arbeta. Men Dan Andersson är kritisk. Skattepolitiken, med jobbavdrag och sänkt arbetsgivaravgift för vissa tjänstesektorer, fyller inte det syftet.

– Regeringen har ingen sammanhållen skattepolitik. Den leder inte alls till att alla arbetar mer utan att vissa sociala grupper tvingas arbeta mer, säger han.