De med lägst lön fick minst, bland såväl arbetare som tjänstemän. Så kan man sammanfatta de senaste åtta årens löneutveckling i de största yrkesgrupperna, även om det finns undantag.

Köks- och restaurangbiträden är fortfarande den yrkesgrupp som haft den sämsta löneutvecklingen i LO-Tidningens statistik, räknat i kronor. Statistiken är uppdaterad med 2005 års siffror från Statistiska centralbyrån och sträcker sig från och med 1998 till och med 2005.

Både i kronor och procent ligger påslagen för köks- och restaurangbiträden lågt jämfört med många andra yrkesgrupper. Låga påslag i både kronor och procent har också montörer samt Sveriges största yrkesgrupp, vård- och omsorgspersonal. Genomgående har löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän ökat.

– Bilden är att även om de olika branschernas löner har ökat i ungefär samma takt, så kan man skönja en långsammare löneutveckling för arbetarkollektivet än för tjänstemän. Men det finns också skillnader bland tjänstemännen. De som lönemässigt ligger på arbetarnivå har också haft en liknande löneökningstakt som arbetarna, säger LO-ekonomen Mats Morin.

Toppen drar ifrån
– Det är alltså tjänstemän med högre löner som har haft en högre löneökningstakt som gör att lönespridningen ökar, både mellan arbetare och tjänstemän och inom tjänstemannakollektivet, säger han.

Detta framgår tydligt i LO-Tidningens sammanställning. Alla yrkesgrupper med någon form av chefsbefattning har haft en löneutveckling som överstiger 4,5 procent per år. Det har även tjänstemannagrupper med högre löner haft.

– Ofta är det inte så stora procentuella skillnader i löneutveckling det handlar om. Men även en halv procentenhet per år gör att löneskillnaderna på sikt ökar väldigt mycket, säger Mats Morin.

Det är dock i reda pengar som de stora skillnaderna syns. Köks- och restaurangpersonal har på åtta år ökat sin månadslön med 3.600 kronor. Verkschefernas löneökningar har varit närmare sex gånger högre. Och en företagsekonom har under de åtta åren kunnat öka sin lön och därmed sin köpkraft med 63 600 kronor mer per år än ett sjukvårdsbiträde.

Även undantag
Men också en del lägre betalda grupper har fått bra påslag under dessa åtta år, åtminstone räknat i procent. Här finns förskollärare och pedagoger, sjuksköterskor och gruppen byggnads- och anläggningsarbetare: De har alla haft en löneutveckling på över 4,5 procent per år.

Åt motsatt håll finns också grupper som bryter mönstret. Poliser och gymnasielärare har trots en relativt bra lön haft en dålig löneutveckling under senare år. Hela löneutvecklingen beror dock inte på löneavtalen. Gruppens placering påverkas också av om många äldre med högre löner går i pension under ett visst år. Löneökningstakten inom den yrkesgruppen kommer då att motverkas. Löneökningstakten påverkas också av hur löneavtalen löper.

Ladda ner: Hela listan på lönerna 2005 i 320 olika yrken

Ladda ner: Hela listan på löneutvecklingen mellan 1998 och 2005

Läs också: nyhetsartikeln "Hon jobbar i branschen med lägsta lönerna"
Läs också: nyhetsartikeln "Här är lönegapet 50.000 kronor"